วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 2558

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 2558

  • Share:

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2558 แถลงข่าวว่า คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นฯมีมติเอกฉันท์ให้ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีและหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน ม.มหิดล รับรางวัลฯสาขาชีวเคมี พร้อมรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเงิน 4 แสนบาท ส่วนรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงิน 1 แสนบาท ได้แก่ 1.ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น มีผลงานทำขั้วไฟฟ้าใน“แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน” 2.รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ม.มหิดล จากผลงาน

“เคมีอินทรีย์-อนินทรีย์สังเคราะห์” และ 3.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ม.บูรพา จากผลงาน “อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ ของไบรโอไฟต์”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้