วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ม.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่บังคับใช้ พณ.เตรียมทำคู่มือแจกประชาชน

“พาณิชย์” เตรียมทำคู่มือแจกประชาชน สร้างความเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ยันสาเหตุที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ให้ถูกละเมิดบนเน็ต...

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 4 ส.ค.นี้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง ยืนยันว่า กฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์ ไม่ให้ผู้อื่นละเมิดได้ โดยเน้นการละเมิดทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย

สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมี 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ และคุ้มครองสิทธิในข้อมูลที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้บริหารจัดการสิทธิของตนไม่ให้คนอื่นลบหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบ เช่น การลบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อนักแสดง เป็นต้น หากบุคคลใด ลบ หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ถือว่ามีความผิด 2. การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี ที่เจ้าของลิขสิทธิ์นำมาใช้ปกป้องงานลิขสิทธิ์ของตน เพื่อป้องกันการทำซ้ำ หรือการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น พาสเวิร์ด ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้ควบคุมการเข้าถึงงานของตนบนอินเทอร์เน็ต หากบุคคลใดทำลาย หรือแฮกข้อมูลโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยินยอม ถือว่ามีความผิด

3. การกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์การทำซ้ำชั่วคราว เพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าการทำซ้ำชั่วคราวของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียกดูงานลิขสิทธิ์ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะการดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ เครื่องฯ จะทำซ้ำ หรือก๊อบปี้งานนั้นๆ ไว้ในหน่วยความจำ (RAM) ทุกครั้ง เมื่อผู้ใช้งานต้องการเปิดงานเพลง หรือภาพยนตร์ดู เครื่องฯ ก็จะก๊อบปี้ซ้ำอีก ซึ่งถือเป็นการทำซ้ำชั่วคราว ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

4. การเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อให้ ISP เช่น เจ้าของเว็บไซต์ Youtube ไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีที่หาก ISP เอางานอันมีลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ และเจ้าของสิทธิ์เจรจาให้ลบทิ้ง แต่ ISP ไม่ลบทิ้ง เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้ ISP ลบทิ้งได้ ซึ่งหาก ISP ลบทิ้งก็ไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระทำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 5. การเพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีการจำหน่ายต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น การขายหนังสือมือสอง ภาพเขียน ซีดีเพลงหรือภาพยนตร์ เป็นต้น ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่หากขายซีดีภาพยนตร์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วย มิฉะนั้น แม้ไม่ผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ แต่อาจผิดกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์

6. เพิ่มเติมเรื่องสิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง โดยให้นักแสดงมีสิทธิระบุชื่อตนในการแสดงที่ตนได้แสดง และห้ามบุคคลใดกระทำต่อการแสดงของตนจนทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ

7. เพิ่มบทบัญญัติเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษ โดยกำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย หากปรากฏหลักฐานชัดว่ามีการกระทำโดยจงใจหรือมีเจตนาให้งานอันมีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึงโดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย และ 8. กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งริบหรือทำลายสิ่งที่ใช้ในการกระทำละเมิด และสิ่งที่ได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง.

“พาณิชย์” เตรียมทำคู่มือแจกประชาชน สร้างความเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ยันสาเหตุที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ให้ถูกละเมิดบนเน็ต... 29 ก.ค. 2558 17:50 29 ก.ค. 2558 18:47 ไทยรัฐ