วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วปอ.58 พลเรือน

วปอ.58 พลเรือน

โดย ซี.12
30 ก.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

มีการประกาศรายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 ซึ่งจะเข้าศึกษาอบรมในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แล้ว

ปีนี้มีหลักสูตรเดียวเรียนรวมกันหมดทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 290 คน เป็นทหาร 97 คน พลเรือนในภาครัฐทั้งข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 116 คน จากหน่วยงานภาคเอกชน 16 คน บุคคลทั่วไป 48 คน และจากต่างประเทศ 13 คน

ตามธรรมเนียมที่นี่มักจะเสนอให้ทราบถึงฝ่ายพลเรือนที่เข้าเรียนกันก่อน ประกอบด้วยข้าราชการจาก สำนักนายกรัฐมนตรี มี 1.นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2.นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ผอ.สำนักบริหารการลงทุน 3 บีโอไอ 3.นายธนากร บัวรัษฎ์ ผอ.สำนัก 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 4.นายนพดล เภรีฤกษ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 5.นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์ ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. 6.นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผอ.สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 7.นางพิชญา เมืองเนาว์ ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ 8.นางธิดา พัทธธรรรม ผอ.สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สภาพัฒน์ 9.นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 10.นายประยงค์ ตั้งเจริญ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ 11.นางสาวรัชนี เครือรัตน์ นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ 12.หม่อมราชวงศ์รณจักร จักรพันธุ์ นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ 13.นางศิริวรรณ สุคนธมาน ผอ.สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สมช.

จาก กระทรวงการคลัง มี 14.นายลวรณ แสงสนิท รอง ผอ.สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง 15.นายจำเริญ โพธิยอด รองอธิบดีกรมศุลกากร 16.นายธีรัชย์ อัตนวานิช รอง ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 17.นายธนะชัย พจนานุวัฒน์ สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 18.นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการ ผอ.โรงงานยาสูบ

จาก กระทรวงการต่างประเทศ คือ 19.นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 20.นายจิตติ สุวรรณิก เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 21.นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉิ่นหยาง 22.นางกาญจนา ภัทรโชค รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 23.นายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน

จากกระทรวงอื่นๆแห่งละ 2-3 คน ได้แก่ 24.นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 25.นายอารัญ บุญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 26.นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 27.นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 28.นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

29.นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 30.นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน 31.นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 32.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ 33.นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 34.นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คิวต่อไปจะเริ่มที่กระทรวงคมนาคม.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้