วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตั้ง 'ถวิล เปลี่ยนศรี' นั่งประธานบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตั้ง 'ถวิล เปลี่ยนศรี' นั่งประธานบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  • Share:

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง “ถวิล เปลี่ยนศรี” นั่งประธานบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทน ”วิโรจน์ บัวจรูญ” ที่มีอายุครบ 65 ปี…

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 58 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (25 พฤศจิกายน 2557) อนุมัติให้พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ้นจากตำแหน่ง และให้แต่งตั้งพลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแต่งตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนกรรมการอื่นที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พ.ย. 2557 นั้นบัดนี้ พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้นายถวิล เปลี่ยนศรี (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง) พ้นจากตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามนัยมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และแต่งตั้ง นายถวิล เปลี่ยนศรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนพลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ลวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้