วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าราชการจังหวัด—ตำแหน่งว่าง

โดย ซี.12

หลังการแต่งตั้งวางตัวปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และอธิบดี ในกระทรวงมหาดไทยจนครบถ้วนทุกตำแหน่งแล้ว

ตอนนี้ก็ถึงคิวการแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงในตำแหน่งที่จะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ประมาณ 28-30 ตำแหน่ง

ที่บอกตัวเลขโดยประมาณไม่ระบุจำนวนที่แน่นอนก็เพราะว่าตำแหน่งว่างคราวนี้มีที่มาจากหลายปัจจัยด้วยกันคือ

ชุดแรกว่างจากการที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ 23 อัตรา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ คือ

ผู้ว่าฯภาคเหนือ 6 คนประกอบด้วย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าฯภาคอีสาน 6 คนประกอบด้วย นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ว่าฯภาคกลาง 8 คนประกอบด้วย นายชนม์ชื่น บุญญานุ-สาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ว่าฯภาคใต้ 3 คนประกอบด้วย นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ชุดที่สองว่างจากการที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงและอธิบดี 5 อัตรา คือ

นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายณัฐ-พงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 4 รายแรกนี้ไปเป็นรองปลัดกระทรวง และ ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครอง

2 รายการนี้ทำให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดว่าง 28 จังหวัด ยังมีชุดที่สามว่างจากการที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่เกษียณอายุ 2 อัตราคือ นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล กับ นายเสริม ไชยณรงค์ ถ้าหากมีการเอาผู้ว่าฯเข้ามาเป็นผู้ตรวจฯก็จะทำให้มีตำแหน่งผู้ว่าฯว่างอีก 2 จังหวัดรวมเป็น 30 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม จังหวัดที่ว่างผู้ว่าฯนี้คงไม่ใช่ให้รอง ผวจ.ได้ขึ้นมาทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดใหญ่ๆอย่าง เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา อุบลราชธานี นนทบุรี ปทุมธานี สงขลา

ควรจะเป็นโอกาสของผู้ว่าฯที่มีอาวุโสเคยมีประสบการณ์จากที่อื่นมาแล้ว.

“ซี.12”

28 ก.ค. 2558 09:19 28 ก.ค. 2558 09:19 ไทยรัฐ