วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระพือข่าวสกัดล้มมหาเถรสมาคม

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) กล่าวว่า ล่าสุดคณะทำงานของ สนพ.ได้ศึกษารายละเอียด จากที่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งยื่นเรื่องของพระ วัด และคณะสงฆ์ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปรากฏชัดว่ามีการให้ร้าย โจมตีคณะสงฆ์เช่นเดิม ทั้งเรื่องการปกครอง การศึกษา และอื่นๆ ดังนั้นในนาม สนพ.จึงได้ส่งหนังสือแจ้งพระสังฆาธิการทั่วประเทศ โดยระบุรายละเอียดถึงกรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ขอให้ใช้มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาในกรณีของวัดแห่งหนึ่ง ทั้งยังมีสาระซ่อนเร้นนำเสนอให้ออก พ.ร.บ.จัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ และเมื่อดูเนื้อหาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ก็พบว่าคล้ายคลึงกับที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำเสนอ จึงน่าคิดว่า เบื้องหลังเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือไม่

พระเมธีธรรมาจารย์กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นขอให้พระสังฆาธิการทั่วประเทศช่วยกระจายข่าว และลงชื่อในแบบฟอร์มที่ สนพ.ส่งไปให้ ส่งกลับไปยังนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 7 ส.ค.นี้ เพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนปกป้องพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ได้ส่งหนังสือตอบกลับไปถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ยืนหยัดในหลักการที่เคยประกาศว่า การใดก็ตามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทางรัฐบาลจะปรึกษาและรับฟังความเห็นของมหาเถรสมาคม (มส.) และคณะสงฆ์เป็นหลัก และใคร่ขอให้ช่วยดูแลหน่วยงานต่างๆของรัฐ ไม่ให้ไปก้าวก่ายแทรกแซงเรื่องของสงฆ์.

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.)... 28 ก.ค. 2558 00:04 28 ก.ค. 2558 00:05 ไทยรัฐ


advertisement