วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมช.ศธ.เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา ร.ร.สังกัด สพฐ.

นำความรู้สู่จุดหมาย! รมช.ศธ.เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด สพฐ. พร้อมตรวจเยี่ยม ร.ร.ในพื้นที่ห่างไกล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยจะเน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนให้มีความเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 58 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ณ โรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) พระราชทานเงินเพื่อก่อตั้งโรงเรียน จากนั้นในปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน ปัจจุบันมี นายประเทือง มัททวีวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและจิตอาสาสู่ชุมชนด้วยแนวทาง "คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน" รวมถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) หรือครูตู้ และการสาธิตการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาทางสมอง (Brain Based Learning : BBL) เพื่อการอ่านออกเขียนได้ โดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิด BBL ที่มีกระบวนการในการดำเนินการตามกุญแจ 5 ดอก กุญแจดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น กุญแจดอกที่ 2 ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง กุญแจดอกที่ 3 พลิกกระบวนการเรียนรู้แบบ BBL กุญแจดอกที่ 4 หนังสือเรียนและใบงาน BBL กุญแจดอกที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ BBL ซึ่งใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมอง เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์สู่ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งจะดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รมช.ศธ. กล่าวชื่นชม การแสดงดนตรีไทยประยุกต์ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งโรงเรียนวไลย เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่น 2 (เพิ่มเติม) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว อาทิ ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการส่งครูในโรงเรียนเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน โดยเน้นการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดี เน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นไทยดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

 

"โรงเรียนวไลยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการคิดให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ครอบคลุมตามความต้องการ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก มีการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น การส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬา การเล่นดนตรีไทยประยุกต์ อีกทั้งยังดำเนินโครงการคุณธรรมต่างๆ เช่น รองเท้าเข้าแถว ผู้พิทักษ์ภูมิทัศน์น้อย ห้องน้ำสะอาดด้วยมือเรา เด็กน่ารักรู้จักแต่งกายถูกระเบียบ วัยใสไหว้สวย เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ นั้นเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานให้แข็งแกร่ง ด้วยค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัยและความรับผิดชอบ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป" รมช.ศธ.ระบุ

อย่างไรก็ตาม พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างเป็นรูปธรรม มีความหลากหลาย เหมาะสมกับท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นำสู่คุณภาพทางการศึกษาในภาพรวม และเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถึงความทุ่มเท เสียสละ และความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ธำรงไว้ซึ่งความดีเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.

นำความรู้สู่จุดหมาย! รมช.ศธ.เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด สพฐ. พร้อมตรวจเยี่ยม ร.ร.ในพื้นที่ห่างไกล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยจะเน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนให้มีความเท่าเทียมกัน 27 ก.ค. 2558 15:47 27 ก.ค. 2558 19:14 ไทยรัฐ