วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชจริยวัตรอันงดงามบ่งบอกความรัก ลูกกับแม่ผูกพันนิรันดร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชจริยวัตรอันงดงามบ่งบอกความรัก ลูกกับแม่ผูกพันนิรันดร

  • Share:

ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงได้รับการเลี้ยงดูจาก “ทูลกระหม่อมพ่อ” และ “สมเด็จแม่” ดังเช่นเด็กๆทั่วไป ทรงดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามวัย ดังจะเห็นได้จากเมื่อครั้งทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา “ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์” อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาคนแรก ได้ถ่ายทอดความทรงจำว่า

“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากคือ ไม่ให้ถวายสิทธิพิเศษแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ หรือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ทรงให้มุ่งเรื่องธรรมชาติในการเติบโตของเด็ก การให้การศึกษาจะต้องให้ครบทั้งสี่ด้าน คือมีการเติบโตของสมอง ร่างกาย สังคม และมีจริยธรรมเป็นพื้นฐาน...”

ย้อนกลับไปในวัยเยาว์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ” ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาคนปัจจุบัน บอกเล่าว่า “ในช่วงที่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระบรมฯทรงเป็นเด็กซนร่าเริงเหมือนเด็กทั่วไป ถ้าทรงซนมากถูกครูดุ ก็ทรงฟัง ทรงมีความอยากรู้อยากเห็น สนใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอัลบั้มรูปของพระองค์ มีพระรูปสมัยหัดเล่นโขน พระรูปทำเวรตอนอยู่อนุบาล ทรงเป็นเวร สิบโมงเช้ารับประทานของว่าง ซึ่งเป็นของพระราชทาน จะเป็น
ขนมปังกรอบของ primary & famer ครูจะให้นักเรียนไปนับคนละ 5 ก้อน นักเรียนที่เป็นเวรจะต้องทำหน้าที่แจกน้ำส้ม ซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างดี รับสั่งว่า เพื่อนเป็นเวร เราก็เป็นเวรได้เหมือนกัน”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะตามเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อยู่เนืองๆ โดยทรงมีความรักความผูกพันในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ เป็นยิ่งนัก เมื่อครั้งที่ทรงทราบว่าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อที่ดินกว่า ๑๗ ไร่จากราษฎร ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดไชยวัฒนาราม เพื่อสร้างพระตำหนักพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตสร้างพระตำหนักถวายเนื่องในโอกาสเดียวกันด้วย พระตำหนักแห่งนี้จึงเป็นเสมือน “ของขวัญ” ล้ำค่า ดังพระราชนิพนธ์ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯให้จารึกบนแผ่นเงินประดิษฐานไว้ที่ฝาผนังพระตำหนักว่า

พระตำหนักแห่งนี้มีความหมาย พ่อกับชายสร้างถวายให้กับแม่
วิมานทองแห่งนี้คือดวงแด ลูกกับแม่ผูกพันนิรันดร
อานุภาพแห่งความรักสลักจิต เนรมิตเรือนไทยอนุสรณ์
ครบหกสิบพรรษาพระมารดร ประชากรแซ่ซ้องพระบารมี
ขอบูชาจารึกด้วยชีวิต ชายอุทิศกายใจไว้ที่นี่
เพื่อถวายความจงรักและภักดี อีกหมื่นปีไม่มีคลายจากชายเอย

ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ยังทรงแสดงออกซึ่งความรักความผูกพันที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่ตามเสด็จฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงเอาพระทัยใส่ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะประทับอยู่เคียงข้างพระวรกาย เพื่อให้ “สมเด็จแม่” ผู้เป็นที่รักยิ่งเหนือสิ่งใดในโลกนี้ ได้ทรงจับพระหัตถ์เพื่อทรงพระดำเนินอย่างสะดวก อันเป็นภาพที่ปวงชนชาวไทยเห็นอย่างคุ้นตา

และหนึ่งในความรักความผูกพันต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงทำถวายล่าสุดคือ ทรงมีพระราชดำริให้จัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี และเป็นการแสดงความสามัคคีร่วมกันของประชาชน

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนหนึ่ง ว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯทรงเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ทรงสนพระทัยเรื่องของการขี่จักรยานด้วย ได้รับสั่งมากับรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเสมอว่า ทรงห่วงใยผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย รัฐบาล เอกชน และทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ซึ่งในการปั่นจักรยานครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ และทรงมีรับสั่งให้ดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมงาน ที่สำคัญต้องทำให้ประชาชนมีความสุข งานครั้งนี้พระองค์ทรงทำเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถือเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์”

โดยกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเส้นทางส่วนกลาง จะเริ่มจากลานหน้าพระราชวังดุสิต ไปกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่ลานหน้าพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร สำหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัด ไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดในเวลาเดียวกัน และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดทำเสื้อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9 หมื่นตัว เข็มกลัดพระราชทาน 1 แสนอัน น้ำดื่ม 5 แสนขวด เพื่อให้กิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ ที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี และพลังความสามัคคีของปวงชนชาวไทย

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา ขอน้อมเกล้าฯถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ทีมข่าวหน้าสตรีไทยรัฐ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้