วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายอำเภอใหม่

นายอำเภอใหม่

โดย ซี.12
28 ก.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 61 และรุ่นที่ 62 ให้ดำรง ตำแหน่งนายอำเภออำนวยการระดับต้น 57 รายดังนี้

1.นายปรีดา สุขใจ เป็น นอภ.เทพารักษ์ นครราชสีมา 2.นายการุณย์ วัฒโนภาส เป็น นอภ.ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 3.นายวัชระ กระแสร์ฉัตร เป็น นอภ.ยางสีสุราช มหาสารคาม 4.นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ เป็น นอภ.ศรีนครินทร์ พัทลุง 5.นายวิเชียร จูห้อง เป็น นอภ.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 6.นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล เป็น นอภ.ขุนตาล เชียงราย 7.นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ เป็น นอภ.วังเจ้า ตาก 8.นายพรประเสริฐ ควรรณสุ เป็น นอภ.เปือยน้อย ขอนแก่น 9.นายประทีป อุ่ยเจริญ เป็น นอภ.ไทยเจริญ ยโสธร 10.นายชัยชนะ กฤตยานาถ เป็น นอภ.กรงปินัง ยะลา

11.นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 12.นายวิทยา ชพานนท์ เป็น นอภ.หนองโดน สระบุรี 13.นายวิธรัช รามัญ เป็น นอภ.แคนดง บุรีรัมย์ 14.นายสุพล คำน้อย เป็น นอภ.ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 15.นายวัชรเดช เกียรติชานนท์ เป็น นอภ.ภูผาม่าน ขอนแก่น 16.นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์ เป็น นอภ.ศรีนคร สุโขทัย 17.ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน เป็น นอภ.ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 18.ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศเป็น นอภ.เนินขาม ชัยนาท 19.นายมนตรี นาคถาวร เป็น นอภ.สบปราบ ลำปาง 20.นายภูเบศร์ จูละยานนท์ เป็น นอภ.นาน้อย น่าน

21.นายภิรมย์กฤษฎิ์ พรมจันทร์ เป็น นอภ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 22.นายสุชาติ ภาเจริญ เป็น นอภ. ศิลาลาด ศรีสะเกษ 23.นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ เป็น นอภ.โนนศิลา ขอนแก่น 24.นายปัญญา เล็กกระจ่าง เป็น นอภ.หนองม่วงไข่ แพร่ 25.ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง เป็น นอภ.โพนสวรรค์ นครพนม 26.เรือโทภัทรชัย ขันธหิรัญ เป็นเลขานุการกรมการปกครอง 27.นายวิทยา เขียวรอด เป็น นอภ.ทรายมูล ยโสธร 28.นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล เป็น นอภ.สระใคร หนองคาย 29.นายไพรัตน์ เพชรยวน เป็น นอภ.วัดสิงห์ ชัยนาท 30.นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน เป็น นอภ.นิคมน้ำอูน สกลนคร

31.นายสานิตย์ จันทรนิยม เป็น นอภ.เสริมงาม ลำปาง 32.นายสามารถ สุวรรณมณี เป็น นอภ. มะนัง สตูล 33.นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี เป็น นอภ.สีดา นครราชสีมา 34.นายประภาส ศรีจันทร์เวียง เป็น นอภ.ศรีณรงค์ สุรินทร์ 35.นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ เป็น นอภ.วัดเพลง ราชบุรี 36.นายวัลลภ จินดาเงิน เป็น นอภ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ 37.นายสงบ พิณนอก เป็น นอภ.นาทม นครพนม 38.นายสุทิน จันทร์งาม เป็น นอภ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 39.นายสมพร มณีรัตน์ เป็น นอภ. ดงหลวง มุกดาหาร 40.นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ เป็น นอภ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

41.นายธาตรี สิริรุ่งวินิช เป็น นอภ.เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 42.นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ เป็น นอภ. ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 43.นายภิญโญ หวังสุทธิ์ เป็น นอภ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 44.นายประจักร์ ไชยกิจ เป็น นอภ. แวงใหญ่ ขอนแก่น 45.นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ เป็น นอภ.บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 46.นางสาวภัทราพร ลายจุด เป็น นอภ.บ้านธิ ลำพูน 47. นายนิติชัย วิริยานนท์ เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน 48.นายบุรี ธรรมรักษ์ เป็น นอภ.ละอุ่น ระนอง 49.นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ เป็น นอภ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 50.ว่าที่ ร.ต.สุรพล เจริญสิน เป็น นอภ.นาหม่อม สงขลา

51.นายอมร บริรักษ์เลิศ เป็น นอภ.แม่วงก์ นครสวรรค์ 52.นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร เป็น นอภ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 53.นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ เป็น นอภ.โพนทราย ร้อยเอ็ด 54.นายอดิเรก อุ่นโอสถ เป็น นอภ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 55.นายอนุชา หอยสังข์ เป็น นอภ.ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 56.นายประยูร อรัญรุด เป็น นอภ.
นาด้วง เลย 57.นายศิวะ ธมิกานนท์ เป็น นอภ.เวียงแหง เชียงใหม่

นายอำเภอใหม่เหล่านี้ไปรับตำแหน่งใหม่แล้วเมื่อวานนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้