วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มเหสักข์ สักสยามินทร์

“การปลูกป่าที่หน่วยราชการทำกันมาทุกๆปี โดยเฉพาะพื้นที่ ป่าเสื่อมโทรม อัตราการรอดเพียงแค่ 1% เท่านั้น ปลูก 100 ต้น รอดเพียงต้นเดียว ส่วนภาคเอกชนที่ร่วมด้วยช่วยกันปลูก มีอัตราการรอดอยู่ที่ 50% แต่โครงการปลูกรักษ์ ที่เราทำกันนั้น อัตราการรอดชีวิตมีมากกว่า 80%”

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) บอกว่า การปลูกต้นไม้ให้รอดชีวิต ความสำคัญอยู่ที่กล้าไม้ ที่ได้มาจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โดยเฉพาะต้น “มเหสักข์ สักสยามินทร์” ที่ทางโครงการปลูกรักษ์ นำมาปลูกในสวนสาธารณประโยชน์ หนองปึ๋ง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นกล้าพันธุ์ไม้ที่ได้มาจากการเพาะเนื้อด้วยวิธีการ DNA Fingerprint โดย อพ.สธ. จากต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก อายุมากกว่า 1,500 ปี ความสูง 47 เมตร วัดรอบต้น 10 เมตร ในวนอุทยานสักใหญ่ บ้านปางเกลือ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ “ต้นพ่อ” พันธุ์มเหสักข์ สักสยามินทร์ ให้กลายมาเป็นต้นกล้า 8.4 ล้านต้น จ่ายแจกไปให้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำไปปลูกในพื้นที่ทุกตำบลทั่วประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2548 พบว่า สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทั้งในป่า ชายป่า บนคันนา และสวนสาธารณะกลางใจเมือง

เรียกว่าเป็นพันธุ์ไม้สักที่ปลูกได้ทั้งประเทศ แม้กระทั่งใน จ.กระบี่ วันนี้ ต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ ขึ้นอยู่ริมถนนหลายพันต้น โดยใช้เวลาปลูกไม่กี่ปี...ต่างจากต้นสักสายพันธุ์อื่นๆเติบโตได้แค่พื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น

สมดังที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อปี 2444 ทรงเห็นว่า ต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ จะเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในอนาคต ทรงโปรดเกล้าฯให้ชาวอำเภอลับแล นำมาปลูกไว้ 2 ต้น ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลับแล และเติบโตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

สนใจร่วมปลูก มเหสักข์ สักสยามินทร์ ในโครงการปลูกรักษ์ สืบสานตำนาน “พระพุทธเจ้าหลวง” คลิกไปดูที่ www.ปลูกรักษ์.com

ชมชื่น ชูช่อ

26 ก.ค. 2558 11:22 26 ก.ค. 2558 11:22 ไทยรัฐ