วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตะลุยโลกใบใหญ่ 26/07/58

ตะลุยโลกใบใหญ่ 26/07/58

  • Share:

สัปดาห์นี้ พี่ม้ามังกร จะพาน้องๆไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง “พระราชกรณียกิจประสิทธิ์ศิลป์” ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องโถงใหญ่ อาคารสำนักหอสมุดแห่งชาติ จนถึงวันที่ 10 ส.ค.นี้

โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมภาพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ซาบซึ้งในพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรง อุปถัมภ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมาซึ่งแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 นำเสนอภาพ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระอิริยาบถที่น่าประทับใจครั้งยังทรงพระเยาว์ พร้อมทั้งพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายร่วมกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี และ พระเชษฐภคินี

ส่วนที่ 2 นำเสนอ ภาพพระราชกรณียกิจด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ได้แก่ เสด็จฯไปเป็นองค์ประธานพิธีสมโภช พระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบในพระธาตุพนม จ.นครพนม พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพด้านการต่างประเทศ ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในการทอด พระเนตรและศึกษาความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ การเสด็จเยือนศาสนสถานบุโรพุทโธ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขณะที่การเสด็จเยือนราชอาณาจักรภูฏาน ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ทรงนมัสการพระสังฆราชแห่งภูฏาน การเสด็จเยือนอินเดีย นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ บริเวณเจดีย์พุทธคยา เป็นต้น

ในส่วนพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธมามกะ จัดแสดงภาพทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงศึกษาพระธรรมวินัยร่วมกับนวกะภิกษุรูปอื่นๆ ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร รวมทั้งภาพเสด็จออกรับบิณฑบาตในเขตบางลำพู พระราชพิธีถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช และการเสด็จฯทรงประกอบพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง เป็นต้น

ส่วนที่ 3 เป็นการฉาย สไลด์ภาพพระราชประวัติ และภาพพระราชกรณียกิจที่หาชมได้ยาก ที่รวบรวมเก็บรักษาไว้มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระเกียรติคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีในโอกาสสำคัญนี้ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้