วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ขอขมากรรม...อุทิศบุญ อธิษฐานจิต...รับเข้าพรรษา

พิธีกรรมมีหุ่นหลวงพ่อพูลเป็นประธาน.

อนุชานามิ ภิกขะเว วัสสัง อุปะคันตุง...

...เป็นคำตรัสของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ และกลายเป็น พุทธบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ “จำพรรษา” ในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งใดแห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของช่วงฤดูฝน...

จำพรรษา...หรือ “เข้าพรรษา” พระวินัยบัญญัติไว้มี 2 แบบ คือ “ปุริมพรรษา” กับ “ปัจฉิมพรรษา” พระสงฆ์จะเลือกแบบไหนก็ได้ตามความจำเป็น แต่ก็ต้องอยู่ให้ครบ 3 เดือน...

O O O

เทศกาลเข้าพรรษา...เป็น อารยธรรมที่ไหลเข้าสู่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย มาอย่างเนิ่นนาน แต่จะเท่าใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เพียงมี บันทึกในศิลาจารึก ว่า... พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัย ทั้งชาวซาวแม่ซาวเจ้า ทั้งท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชาย ฝูงท่วย มีศรัทธาในพุทธศาสน์มักทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน...

และ...ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ “นางนพมาศ” ก็สรุปเป็นสาระว่า...เมื่อกลางเดือน 8 มีการสักการบูชาเป็นราชพิธีใหญ่ พระภิกษุสงฆ์จะอยู่จำพรรษาทั่วทุกวัด ฝ่ายพวก พราหมณ์ก็จะบำเพ็ญ พรตสมาทานศีลบูชาไฟ ตามลัทธิของตน...


O O O

จะเห็นได้ว่า...พุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยนับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาถึงประชาชนทั่วๆไป ต่างประกอบการบุญกุศลทั่วหน้า มีการสมาทานอุโบสถศีลในหลักธรรมทางพุทธศาสนาตามฐานะที่จะปฏิบัติได้ ละเว้นอบายมุขจึงอยู่ดีมีสุขโดยทั่วหน้า...

...แม้การเข้าพรรษาเป็นกิจของสงฆ์ เหล่าฆราวาสที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสได้ทำบุญรักษาศีลตลอดคาบเวลาแห่งช่วงของพรรษาเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นสิริมงคล เพิ่มพลังบารมีแก่ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตชาติ...


O O O

อย่างไรก็ตาม ในการ สั่งสมบุญจะให้เพิ่มพูนนั้น จักต้องชำระจิตใจอันเป็นกรรมให้ผ่องใสก่อนจึงจะรับผลได้อย่างเปี่ยมล้น เสมือนกับการ บรรจุน้ำใสเข้ากระบอกเพื่อดื่มกิน หากภายในนั้นยังมีสิ่งสกปรกค้างอยู่ แม้จะใส่น้ำใหม่ที่สะอาดเข้าไปจนเต็ม ก็มิอาจสามารถที่จะดื่มได้ด้วยความสบายใจ...

...กับ การชำระความขุ่นมัว นี้...พระมงคลสิทธิการ “พูล อตฺตรกฺโข” อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นครปฐม หรือ “หลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม” เมื่อครั้งยังไม่ละสังขาร เคยสงเคราะห์เหล่าพุทธศาสนิกชน ด้วยพิธี “ขอขมากรรม” ล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ภายในกายและจิตให้มลายได้...

O O O

...การขอขมากรรมเป็นการขออภัยซึ่งกัน และกัน ไม่ว่าจะเป็นการ สร้างสิ่งไม่ดีไม่งามไว้กับมนุษย์ด้วยกัน เทพ เทวดา อารักษ์ สรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือแม้แต่เจ้ากรรมนายเวร ทั้งที่จงใจหรือไม่รู้ตัว ทั้งในอดีตกาลที่มิอาจจำได้...ให้ก่อการ งดหรือลดโทษ...

...เมื่อไม่ถือโทษต่อกันก็ไม่มีการจองเวร หลุดจากห้วงเหล่านี้กายและจิตก็สะอาด และว่างเปล่า

การขอขมากรรมต่อกันเชื่อกันมีหลักฐานว่ามีกันในหมู่สงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ด้วยพื้นฐานของพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นมาจากต่างกลุ่มชนและวรรณะ การประพฤติตน กิริยา มารยาท การสื่อสาร พูดจาจึงล่วงล้ำก้ำเกินต่อกัน สร้างความขุ่นเคืองทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา...


O O O

...เพื่อความเรียบร้อยแห่งหมู่คณะและ ความสามัคคีปรองดอง อันเป็นองค์ประกอบของความสุขในการดำเนินชีวิต สามารถปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจ...จึงมีการ ขอขมากรรม

หลังการ ขอขมากรรมของเหล่าภิกษุสงฆ์บรรลุเป้าจึงมีการนำมาใช้กับฆราวาส แต่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างผู้ทรงศีล ด้วย ชาวบ้านนั้น มีแนวทางในการสร้างกรรมที่รุนแรงกว่าภิกษุสงฆ์เป็นร้อยเป็นพันเท่า พิธีกรรมจึงต้อง ประยุกต์นำเอาแนวทางของพราหมณ์เข้ามาร่วม ด้วย...เพื่อให้เกิดพลัง ความเข้มขลัง...

(...เพราะนอกเหนือจากการสร้างกรรมพื้นฐานแล้วยังมีกรรมจากการสาปแช่ง หรือการทำแท้งซึ่งถือว่าเป็นบาปในการคร่าชีวิตและกีดกันชีวิตอื่นที่จะมาจุติเพื่อสร้างกิจกุศล...)

O O O

ในวาระแห่งเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ เพื่อให้เปี่ยมด้วยพลังแห่งธรรมปฏิบัติ ประกอบกิจกุศล เข้าวัด ถือศีล ปฏิบัติธรรม เป็นทุน ในการ สั่งสมบุญบารมี ให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต “พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นครปฐม ผู้เป็นทายาทพุทธาคมหลวงพ่อพูลฯ จึงจัดพิธี “ขอขมากรรม” เพื่อสลายอัปมงคลกรรม...โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

พิธีกรรม...เริ่มเวลา 18.09 น. 31 กรกฎาคม ณ บริเวณด้านหน้าฌาปนสถานวัดไผ่ล้อม ประเดิมด้วยพลังแห่งพุทธสวดเจริญพระพุทธมนต์ ตามด้วยพระเวทพราหมณ์บูชาเทพนพเคราะห์ (ซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำวันเกิด) จากนั้นจึงจะเป็นการขอขมาต่อทุกๆกรรม...

(...เป็นการขอขมากรรมชั่วทั้งในปัจจุบันและอดีตชาติ เจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้ว และทำบุญอุทิศให้แก่ผู้แท้งลูกโดยตั้งใจหรือบังเอิญ...)


O O O

เมื่อผู้ศรัทธาทั้งหลายสลายกรรมปลดทุกข์ปลดโศกแล้วจึงให้ตั้งจิตอธิษฐาน ลด ละ เลิก สิ่งไม่ดีทั้งปวงรับพรมงคล “วันเข้าพรรษา” และ ปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งจะพบแต่ความสุข (ทั้งกายและใจ)...

และเพื่อ รำลึกถึงบุญคุณของ พระมงคล-สิทธิการ หรือหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ผู้ถ่ายทอดศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ให้ได้สืบสาน ความสุข ด้วยแนวทางการให้อภัยฯแม้จะละสังขารไปแล้วก็ตาม

วันนี้ (26 กรกฎาคม) เวลา 5 โมงเย็น...เหล่าศิษยานุศิษย์จะร่วมกราบสักการะสังขารฯ เปลี่ยนผ้าครอง เป็นการแสดงถึง ความกตัญญูมุทิตาจิตแด่ครูผู้เป็นอมตะ...นะชาลิติ...

ก้อง กังฟู

25 ก.ค. 2558 09:48 25 ก.ค. 2558 09:50 ไทยรัฐ