วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน!! กระบะติดโครงเหล็กบนหลังคา ห้ามบรรทุกสิ่งของ

ขนส่งทางบก เตือน!! รถกระบะติดตั้งโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคา ต้องมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ห้ามใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณมากขึ้น มิฉะนั้นมีความผิดตามกฎหมาย...

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถปิกอัพบางราย นิยมนำรถไปติดตั้งโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคารถยนต์ อุปกรณ์เสริมตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งหากเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมาภายนอกตัวรถที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่เข้าข่ายแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ และไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด

“แต่ต้องไม่เป็นการติดตั้งโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคารถยนต์ เพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากการติดตั้งในลักษณะดังกล่าวมีจุดยึดเชื่อมต่อกับโครงเหล็กเสริมกระบะข้างรถเพียงด้านเดียว ที่เป็นจุดรองรับน้ำหนักบรรทุก ส่วนตะแกรงที่ยื่นไปบริเวณด้านบนหลังคาห้องผู้โดยสารจะไม่มีจุดยึดเชื่อมต่อ ทำให้ไม่มีจุดรองรับน้ำหนักบรรทุก ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักสิ่งของได้เต็มอัตราบรรทุกในทุกสภาพการใช้งาน โดยเฉพาะหากนำไปใช้บรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้”

ทั้งนี้ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งรถ หรือแก้ไขดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และเป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก โดยการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จด ทะเบียนไว้ และเป็นการกระทำโดยมิได้แจ้งต่อนายทะเบียน ถือเป็นความผิดฐานดัดแปลงสภาพรถ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย เจ้าของรถรายใดที่ทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถผิดไปจากรายการที่เคย จดทะเบียนไว้ก่อนนำรถคันนั้นไปใช้งาน เจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ พร้อมกับดำเนินการแจ้งแก้ไขลักษณะรถ ในเอกสารคู่มือจดทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแนบหลักฐาน ได้แก่ ใบคู่มือ จดทะเบียนรถ (ถ้ามี) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง และหลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่า อุปกรณ์ดังกล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต.

ขนส่งทางบก เตือน!! รถกระบะติดตั้งโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคา ต้องมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ห้ามใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณมากขึ้น มิฉะนั้นมีความผิดตามกฎหมาย... 24 ก.ค. 2558 17:57 24 ก.ค. 2558 19:07 ไทยรัฐ