วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้ามสภา มก.ล้มมติเฟ้นอธิการบดี

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะอดีตผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี มก. เปิดเผยว่า หลังจากที่สภา มก.มีมติให้ดำเนินการสรรหาอธิการบดี มก. คนใหม่ โดยแต่งตั้งนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานกรรมการสรรหา ตนจึงได้ดำเนินการฟ้องร้องเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อศาลปกครอง โดยไม่ได้ฟ้องที่ตัวบุคคล เพราะต้องการให้เกิดบรรทัดฐานในการบริหารงานมหาวิทยาลัยขณะนี้ศาลปกครองได้มีหนังสือตอบกลับมายังตนแล้ว โดยระบุห้ามสภา มก.ดำเนินการใดๆ อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงมติสภา มก. ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2557 ที่เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รศ.ดร.บดินทร์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก. ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2558 เป็นต้นไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ รศ.ดร.บดินทร์ เป็นอธิการบดี มก. หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2558.

ตนจึงได้ดำเนินการฟ้องร้องเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ต่อศาลปกครอง โดยไม่ได้ฟ้องที่ตัวบุคคลเพราะต้องการให้เกิดบรรทัดฐานในการบริหารงานมหาวิทยาลัยขณะนี้ศาลปกครองได้มีหนังสือตอบกลับมายังตนแล้ว 24 ก.ค. 2558 01:56 24 ก.ค. 2558 01:57 ไทยรัฐ