วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไซเตสพอใจแผนปฏิบัติการงาช้าง

นายอดิศร นุชดำรง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ครม.ได้รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ต่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไขตามที่ ทส.

โดยคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส พิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 65 และประเมินว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่น่าพอใจในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งทำให้ประเทศไทยไม่ถูกเสนอระงับการค้าซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไซเตส จากคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส แต่ยังคงมีสถานะเป็นประเทศที่น่ากังวลอย่างมากอยู่ และยังคงต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างฯ และส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ ให้สำนักเลขาธิการไซเตส เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 66 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค.2559 พิจารณาต่อไป.

พิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่65 และประเมินว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่น่าพอใจในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งทำให้ประเทศไทยไม่ถูกเสนอระงับการค้าซึ่งชนิดพันธุ์ 24 ก.ค. 2558 01:56 24 ก.ค. 2558 01:57 ไทยรัฐ