วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.สรุปไฟใต้ห้วง 1 เดือนรอมฎอน ลดลงจาก 4 ปีก่อน

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สรุปสถานการณ์ในห้วง 1 เดือนรอมฎอนตั้งแต่ปี 2555-2558 พบว่า ปี 58 การสูญเสียลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีการเข้มงวดและสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ ย้ำ เดินหน้าแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี...

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 58 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า สถิติเหตุการณ์และการสูญเสียในห้วง 1 เดือนก่อนรอมฎอนและห้วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่ปี 2555-2558 ดังนี้ ปี 2555 จำนวน 57 เหตุการณ์ (ซุ่มโจมตี 1, ยิง 19, ระเบิด 21, วางเพลิง 15, ปะทะ 1) ซึ่งมีการสูญเสียแยกเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 33 ราย ราษฎร เสียชีวิต 15 ราย บาดเจ็บ 29 ราย ผู้ก่อเหตุรุนแรง เสียชีวิต 2 คน

ปี 2556 จำนวน 54 เหตุการณ์ (ยิง 19, ระเบิด 29, วางเพลิง 3, ปะทะ 3) ซึ่งมีการสูญเสียแยกเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 21 ราย บาดเจ็บ 51 ราย ราษฎร เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 27 ราย

ปี 2557 จำนวน 38 เหตุการณ์ (ยิง 18, ระเบิด 16, วางเพลิง 1, ฆ่าด้วยวิธีทารุณกรรม 2, ปะทะ 1) ซึ่งมีการสูญเสียแยกเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 23 ราย ราษฎร เสียชีวิต 10 ราย บาดเจ็บ 11 ราย ผู้ก่อเหตุรุนแรง เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 2 คน ส่วนเมื่อปี 2558 จำนวน 12 เหตุการณ์ (ยิง 5, ระเบิด 6, ปะทะ 1) ซึ่งมีการสูญเสียแยกเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 27 ราย ราษฎร เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 2 ราย

สรุปสถิติเหตุการณ์และการสูญเสียในห้วงเดือนรอมฎอน ปี 2555 จำนวน 66 เหตุการณ์ (ซุ่มโจมตี 1, ยิง 28, ระเบิด 26, วางเพลิง 10, ปะทะ 1) ซึ่งมีการสูญเสียแยกเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 17 ราย บาดเจ็บ 55 ราย ราษฎร เสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 31 ราย ผู้ก่อเหตุรุนแรง เสียชีวิต 1 คน, ปี 2556 จำนวน 70 เหตุการณ์ (ยิง 16, ระเบิด 38, วางเพลิง 15, ปะทะ 1) ซึ่งมีการสูญเสียแยกเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บ 68 ราย ราษฎร เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 14 ราย, ปี 2557 จำนวน 37 เหตุการณ์ (โจมตีที่ตั้ง 1, ยิง 18, ระเบิด 17, วางเพลิง 1,) ซึ่งมีการสูญเสียแยกเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 31 ราย ราษฎร เสียชีวิต 16 ราย บาดเจ็บ 75 ราย, ปี 2558 จำนวน 33 เหตุการณ์ (ยิง 8, ระเบิด 20, วางเพลิง 1, ฆ่าด้วยวิธีทารุณกรรม 1, ประสงค์ต่ออาวุธ 3) ซึ่งมีการสูญเสียแยกเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 25 ราย ราษฎร เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 19 ราย

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า สถิติเหตุการณ์และการสูญเสียลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆ เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้มาตรการในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากร้านค้าไม่มีการจำหน่ายจ่ายแจกประทัดและไม่มีการจุดประทัดรบกวนการประกอบศาสนกิจแต่อย่างใด โดยพบว่า สถิติเหตุการณ์ในห้วง 20 วันแรกของเดือนรอมฎอน มีเพียง 11 เหตุการณ์

ขณะที่ในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนกลับมีเหตุการณ์สูงขึ้นถึง 22 เหตุการณ์ ทั้งนี้เพราะเป็นไปตามความเชื่อ ที่ถูกบิดเบือนว่าจะได้ผลบุญเป็นทวีคูณ ด้วยการลอบยิงและลอบวางระเบิดต่อพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวชี้นำทางความคิดและบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่ออ้างเป็นความชอบธรรมในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงดังกล่าว ได้รับการต่อต้านจากภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้นำ 8 องค์กรทางศาสนาที่ได้ออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง เพราะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีภายใต้หลักกฎหมายที่เป็นธรรม และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองเศรษฐกิจและชุมชนล่อแหลมให้รัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งรัดบังคับใช้กฎหมายในคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในห้วงรอมฎอนและในห้วงก่อนหน้านี้ เพื่อนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนงานการเมืองและการพัฒนาเข้าสู่หมู่บ้านเป้าหมายให้เกิดประสิทธิผลต่อไป.

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สรุปสถานการณ์ในห้วง 1 เดือนรอมฎอนตั้งแต่ปี 2555-2558 พบว่า ปี 58 การสูญเสียลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก จนท.มีการเข้มงวดและสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ ย้ำ เดินหน้าแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี... 23 ก.ค. 2558 13:57 23 ก.ค. 2558 16:43 ไทยรัฐ