วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สระแก้ว เปิดศูนย์บริการฯ น้ำพระราชทาน ช่วยชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้ง

ผวจ.สระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 58 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำ จ.สระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน ในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง โดยร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการใช้ความช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ โดยจัดตั้งศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 122 แห่ง ในท้องที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมทั้งหมด 53 จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน

ในขณะนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดตั้งศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง โดยราษฎรสามารถเตรียมภาชนะไปรับน้ำได้ที่โรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์บริการน้ำใกล้บ้านในท้องที่ภาคต่างๆ ตามวันเวลาราชการ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะยุติ ซึ่งราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่กำลังทุกข์ยาก และได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดมา

นายภัครธรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้สํานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ในฐานะฝ่ายเลขานุการประสานศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน โดยใช้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในสังกัดของสำนักบริหารการศึกษาพิเศษและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว บ้านหนองนกเขา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่เดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค นำภาชนะไปรับน้ำได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะยุติสถานการณ์ภัยแล้งในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โทร. 03 7425 4758.

ผวจ.สระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 23 ก.ค. 2558 10:55 23 ก.ค. 2558 15:12 ไทยรัฐ