วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์ ดึง ปปง...ร่วมป้องทุจริต

โดย ดอกสะแบง

ปัจจุบัน....มักมีข่าวฉาวกับการทุจริตในแวดวงสหกรณ์ แม้ว่าจะมี หน่วยงานภาครัฐคอยตรวจสอบและกฎหมายควบคุม ก็ยังมีกระแสข่าวฮือฮาออกมาเป็นระยะๆ....

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก...การดำเนินกิจการของสหกรณ์มีการขยายตัวและดำเนินกันหลายรูปแบบ บางแห่งมีความเสี่ยงสูงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แล้วมักพากัน เลี่ยงหลีกการปฏิบัติตามหลักการของสหกรณ์...การดำเนินงานนอกกรอบนี้จึงเป็นช่อง เปิดโอกาสให้เฉพาะกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์...

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์...เป็นหน่วยงานภาครัฐฯมีภารกิจในการ ตรวจสอบความโปร่งใสกับสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ ซึ่ง พยายามหาทางสะสางแนวปัญหาที่เกิดขึ้น...แต่ก็ยังมีเล็ดลอด ออกมา

คุณวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เล่าว่า ...ปัจจุบันมีสหกรณ์รวมๆแล้วราว 8,188 แห่ง เท่าที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดชั้นสหกรณ์เพื่อให้มีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐฯและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดแบ่งสหกรณ์เป็น 3 ระดับชั้น....คือ

สหกรณ์ระดับดี เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่มีระบบควบคุมภายในยอดเยี่ยม สหกรณ์ระดับพอใช้ เป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายในที่มีความเสี่ยงและ สหกรณ์ที่ต้องแก้ไข เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่ไม่มีระบบควบคุมภายใน มีข้อบกพร่องไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และกฎหมายสหกรณ์ มีปัญหาหนี้สินและปัญหาการทุจริต....

...สหกรณ์ระดับพอใช้ จะต้องทำการปรับปรุงและพัฒนา ส่วนระดับสุดท้ายคือ สหกรณ์ที่ต้องแก้ไขจะถูกตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีแบบเข้มข้น เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตหรือ สั่งยุบเลิกสหกรณ์ (...โดยใช้มาตรา 22 เพื่อระงับการดำเนินกิจการหรือสั่งปลดกรรมการสหกรณ์ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาของแต่ละสหกรณ์ต่อไป...)

และ เพื่ออุดช่องในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านกิจการสหกรณ์ทุกประเภท ในอันดับต่อไปกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

...ร่วมวางแนวทางป้องกันและกำกับดูแลระบบธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความโปร่งใส และชัดเจนมากขึ้น พร้อมปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหาย...หรือหมิ่นเหม่ต่อความเสี่ยง

...เพื่อให้องค์กรสหกรณ์มีความเข้มแข็งและมั่นคง...!!

ดอกสะแบง

22 ก.ค. 2558 09:54 22 ก.ค. 2558 09:54 ไทยรัฐ