วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวนครนายกไม่เอา ผังเมืองสร้างโรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดนครนายกทั้ง 4 อำเภอ และตัวแทนเครือข่ายพลเมืองนครนายกรวมตัวกันนับ 100 คน เรียกร้องให้ ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.นครนายก ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกเลิกร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่ดำเนินการขอความคิดเห็นอยู่ในขณะนี้และให้เริ่มกระบวนการใหม่โดยให้ประชาชนชาวจังหวัดนครนายก มีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างประกาศแก้ไขผังเมืองนี้ เพราะเกรงว่าเมื่อผังเมืองฉบับนี้ผ่านและประกาศใช้จะทำให้ จ.นครนายก ที่เป็นเมืองมรดกธรรมชาติ แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของประเทศจะเสียหายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต ซึ่งประชาชนยังไม่ทราบกระบวนการทำประชาพิจารณ์ รวมถึงประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งขอให้คงร่างผังเมืองเดิมในปี 55 เอาไว้ที่กำหนดให้ไม่มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดในพื้นที่ จ.นครนายก

สำหรับข้อเรียกร้อง มีใจความระบุว่า “เครือข่ายพลเมืองนครนายก” ไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ในการปิดประกาศ 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 เพราะไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครนายกตามที่ศักยภาพของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติและเกษตรกรรมชั้นดีแต่กลับเปิดโอกาสให้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ และการดำเนินการเพื่อยกร่างประกาศดังกล่าวนี้มิได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่อย่างใด จึงขอเรียกร้อง ดังนี้ 1.ให้ยกเลิกร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ที่ดำเนินการขอความคิดเห็นอยู่ในขณะนี้ 2.หากจะมีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการใหม่โดยให้ประชาชนชาวนครนายกมีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างประกาศแก้ไขผังเมืองนี้

จากนั้นเวลา 10.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.นครนายก พร้อมด้วย นายสุธรรม ยิ้มละมัย ปลัดจังหวัดนครนายก นายศราวุธ วงศ์วิวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ลงมารับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและขอให้ส่งตัวแทนประชาชนเข้าประชุมกับคณะกรรมการของจังหวัดเพื่อหาแนวทางดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดนครนายกทั้ง 4 อำเภอ และตัวแทนเครือข่ายพลเมืองนครนายกรวมตัวกันนับ 100 คน ... 22 ก.ค. 2558 07:44 22 ก.ค. 2558 07:44 ไทยรัฐ


advertisement