วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เกษตรให้ความรู้ผู้ปลูกลำไย-มีคุณภาพ

เกษตรให้ความรู้ผู้ปลูกลำไย-มีคุณภาพ

  • Share:

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย บ้านท้องฝาย ตำบล ทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดงานถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตลำไยใหม่ โดยมีพันเอกจิตติวัศน์ ศรวุวรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรชาวอำเภอแม่ทา จำนวน 150 คน ร่วมโครงการ

เพิ่มความรู้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตลำไยใหม่ ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตลำไย ต.ทากาศ อ.แม่ทา (ตามข่าว)ในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ทางการเกษตร จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า, ฐานเรียนรู้การกระตุ้นลำไยให้ออกดอก และติดผล, ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย, ฐานเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุน และฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ ทำอย่างไรจะกระตุ้นลำไยให้ออกดอกติดผล โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดลำพูน และนาย ดำรงค์ จินะกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เกษตรกร ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตลำไย ตำบลทากาศ ร่วมเสวนาพร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่าหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้น ในทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 882 ศูนย์ โดยมีเกษตรกรต้นแบบ, สถานที่จัดทำแปลงเรียนรู้, มีหลักสูตรการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ สำหรับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้กำหนดให้สวนลำไย ของนายดำรงค์ จินะกาศ นายกเทศมนตรี ตำบลทากาศ เป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตลำไย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในพื้นที่สวนของตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพผลผลิต นำรายได้สู่ครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้