วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรให้ความรู้ผู้ปลูกลำไย-มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย บ้านท้องฝาย ตำบล ทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดงานถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตลำไยใหม่ โดยมีพันเอกจิตติวัศน์ ศรวุวรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรชาวอำเภอแม่ทา จำนวน 150 คน ร่วมโครงการในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ทางการเกษตร จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า, ฐานเรียนรู้การกระตุ้นลำไยให้ออกดอก และติดผล, ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย, ฐานเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุน และฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ ทำอย่างไรจะกระตุ้นลำไยให้ออกดอกติดผล โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดลำพูน และนาย ดำรงค์ จินะกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เกษตรกร ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตลำไย ตำบลทากาศ ร่วมเสวนาพร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่าหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้น ในทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 882 ศูนย์ โดยมีเกษตรกรต้นแบบ, สถานที่จัดทำแปลงเรียนรู้, มีหลักสูตรการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ สำหรับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้กำหนดให้สวนลำไย ของนายดำรงค์ จินะกาศ นายกเทศมนตรี ตำบลทากาศ เป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตลำไย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในพื้นที่สวนของตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพผลผลิต นำรายได้สู่ครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย บ้านท้องฝาย ตำบล ทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน... 22 ก.ค. 2558 07:28 22 ก.ค. 2558 07:29 ไทยรัฐ


advertisement