วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ธกส.ลำปางร่วมอนุรักษ์ ดิน-น้ำ-ป่า-สิ่งแวดล้อม

ธกส.ลำปางร่วมอนุรักษ์ ดิน-น้ำ-ป่า-สิ่งแวดล้อม

  • Share:

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้จัดทำโครงการ “รักฟ้า สร้างฝาย ขยายป่า” มอบฝายแก่ชุมชนโดยการสร้างฝายขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม เพิ่มความชุ่มชื้น ลดการเลื่อนไถลของหน้าดินและกระแสน้ำ ชะลอและกักเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ภูมิปัญญาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีบัญชี 2557 ธ.ก.ส.จังหวัดลำปางได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำฝายขนาดเล็กในพื้นที่ 17 ชุมชน จำนวน 156 ฝาย วงเงิน 1,560,000 บาท และจัดทำฝายขนาดกลาง 7 ชุมชน 7 ฝาย วงเงิน 1,041,000 บาท สำหรับปีบัญชี 2558 ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงสร้างฝายขนาดเล็กเพิ่มเติมอีกจำนวน 35 ชุมชน วงเงิน 1,050,000 บาท และจัดสร้างฝายขนาดกลางจำนวน 4 ชุมชน วงเงิน 600,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้