วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุดปัญหาเรื่องภาษา

โดย สหบาท

การก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ในฐานะประธานกรรมการ การขับเคลื่อนการปฏิบัติได้จัดทำแผนงานให้ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก รอง ผบก.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ทำ “คู่มือทางกฎหมาย” เป็นความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน

มีรายละเอียด ประกอบด้วย การแจ้งข้อหาผู้ต้องหา ผู้เสียหาย (ที่เป็นชาวต่างชาติ) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การตรวจค้น จับกุม สอบปากคำ พิสูจน์หลักฐานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
คำนึงถึงหลักสหประชาชาติและหลักศาสนาอิสลาม

จุดเด่น ของโครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ที่การจัดทำ คู่มือการแจ้งสิทธิผู้ต้องหา เป็นทุกภาษาของทุกชาติในประชาคมอาเซียนและภาษาที่เป็นสากล

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ในการแปลหนังสือแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา หรือผู้เสียหาย โดยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือไปยังสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในอาเซียน ประจำประเทศไทย ทำเป็น 9 ภาษา ของทุกชาติในสมาชิกอาเซียน

รวมทั้งจัดทำ คู่มือการสอบปากคำผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และ พยาน เป็น “ภาษาอังกฤษ” ในคดีอาญาแต่ละประเภท โดยร่วมกับสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คู่มือทั้งสองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปประกอบการดำเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

รูปเล่มสมบูรณ์สามารถผ่านไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.investigation.inst.police.go.th ของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน

ที่สำคัญจะมีการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสอบสวนทุกระดับที่เข้ารับการอบรมที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนทุกหลักสูตร เป็นการเสริมชั่วโมง “วิชาประชาคมอาเซียน” รวมถึงวิชาการใช้ภาษาอังกฤษที่จะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ

อุดจุดบอดของตำรวจไทยที่มักไม่พยายามเข้าใจภาษาต่างชาติ.

สหบาท

21 ก.ค. 2558 10:09 21 ก.ค. 2558 10:09 ไทยรัฐ