วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หาช่องล้วงงบกระตุ้นเศรษฐกิจ

“สมหมาย” จ่อประเคนเงินเพิ่มเติมให้ถึงปาก

“สมหมาย” ลั่นเตรียมถก สศช.–คมนาคม วางแนวทางทำงานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯเล็งดึงงบแต่ละหน่วยงานมาอยู่ในที่เดียว หวังให้ติดตาม การใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมประเคนงบเพิ่มเติมให้แบบพร้อมสรรพ

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศว่า ยังไม่ได้กำหนดวันประชุมนัดแรก ขอหารือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน ฐานะเลขาคณะกรรมการฯ และกระทรวงคมนาคมก่อน เพื่อวางแนวทางการทำงานคร่าวๆ ในเบื้องต้นคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะดูแลงบลงทุน และงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ โดยจะนำงบที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงานมารวมอยู่ในที่เดียว เพื่อติดตามได้ว่างบเหล่านั้นมีการใช้จ่าย และมีความคืบหน้าของโครงการ หรือใช้งบไปแล้วอย่างไร

“ตอนนี้ยังไม่แน่ใจตัวเลขงบประมาณ คงต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะบอกได้ แต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่ 100,000 ล้านบาท เพราะเฉพาะงบ ลงทุนของรัฐบาลชุดนี้ก็กว่า 300,000 ล้านบาทแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการชุดนี้จะไปดูว่างบที่วางไว้แล้ว มีการใช้จ่ายอย่างรวดเร็วหรือไม่ อย่างไร ถ้าจะต้องมีงบเพิ่มเติม คณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาจัดให้แบบพร้อมเสร็จสรรพ เหมือนกับอาหารพร้อมรับประทานเลย”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 14 ก.ค.58 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดยมีนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เป็นประธาน มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นรองประธาน โดยกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนการค้าไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และได้เพิ่มเติมให้ รมช.เกษตรฯ และ รมช.มหาดไทยเป็นรองประธาน เพิ่มนางพรรณี สถาวโรดม ที่ปรึกษา รมว.คลัง ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ คือ 1.กำกับและเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศในปี 58-59 ให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำหนดมาตรการกำกับการขับเคลื่อน 2.กำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการคลัง การส่งเสริมการลงทุน การร่วมทุนและมาตรการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐต่อนายกรัฐมนตรี หรือ ครม. รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการสั่งการให้หน่วยงานรัฐ และคณะกรรมการฯดำเนินการต่อไป

3.จัดทำโครงการและมาตรการด้านการเงินการคลัง พร้อมแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนตามกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 58-59 ที่ ครม.เห็นชอบและที่นายกรัฐมนตรีหรือ ครม.สั่งการ 4.รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก 2 สัปดาห์ 5.เชิญเจ้าหน้าที่รัฐ คณะกรรมการฯ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และ 7.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ ครม.มอบหมาย

สำหรับกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 58-59 ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐาน กรอบวงเงินลงทุนรวม 2.33 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินกู้ประมาณ 1.16 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 เส้นทาง วงเงินกู้ 128,170 ล้านบาท วงเงินลงทุน รวม 160,420 ล้านบาท, พัฒนารถไฟทางคู่ขนาดทาง 1 เมตร 3 เส้นทาง วงเงินกู้ 74,867 ล้านบาท วงเงิน ลงทุนรวม 75,895 ล้านบาท, พัฒนาระบบรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร 4 เส้นทาง วงเงินกู้ 560,158 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 1.099 ล้านล้านบาท, พัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล 8 โครงการ วงเงินกู้ 313,474 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 540,858 ล้านบาท, พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุนรวม 81,467 ล้านบาท, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ วงเงินกู้ 23,088 ล้านบาท วงเงินลงทุน รวม 29,032 ล้านบาท, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปการ วงเงินกู้ 25,700 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 54,570 ล้านบาท และโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินกู้ 37,603 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 292,458 ล้านบาท นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 58-59 ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน มาตรการการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนวงเงิน 100,000 ล้านบาท และมาตรการกระตุ้นภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ภาคเอกชนรู้สึกตกใจ ที่นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาจได้รับตำแหน่ง รมว.คลัง แทนนายสมหมายนั้น ได้รับการแต่งตั้งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของ คสช. เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา.

“สมหมาย” ลั่นเตรียมถก สศช.–คมนาคม วางแนวทางทำงานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯเล็งดึงงบแต่ละหน่วยงานมาอยู่ในที่เดียว หวังให้ติดตาม การใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมประเคนงบเพิ่มเติมให้แบบพร้อมสรรพ 21 ก.ค. 2558 01:07 21 ก.ค. 2558 01:07 ไทยรัฐ