วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวงทรงพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ มีพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชน ศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ที่มีศรัทธาได้ส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร...

แจ้งความสำนักพระราชวัง
       
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า มีพระคุณูปการแด่พระองค์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นพระอภิบาลถวายโอวาทานุสาสน์ในระหว่างทรงพระผนวช และทรงมั่นคงในพระธรรมวินัย เพียบพร้อมด้วยพระคุณธรรม และพระขันติธรรมอันสูงส่ง เป็นที่เคารพของบรรดาพุทธบริษัท ทั้งได้ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพุทธจักรแห่งสยามรัฐสีมา ยาวนานถึง 25 ปี ได้ทรงบริหารการคณะสงฆ์ ทะนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนา เป็นหิตานุหิตประโยชน์แด่พุทธจักรและอาณาจักรอย่างไพศาล จึงต้องพระราชประสงค์จะทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นไว้เป็นที่ สักการบูชา ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สืบไปชั่วกาลนาน
       
แด่โดยที่ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทั้งหลายมาช้านาน ย่อมมีผู้ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการหล่อพระรูปครั้งนี้บ้าง
       
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวังแจ้งความให้บรรดาศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์ และประชาชนทั่วไปทราบ หากผู้ใดมีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จในการพระราชกุศลนี้ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต


       
เพราะฉะนั้น ท่านผู้ใดประสงค์จะติดต่อในเรื่องนี้ประการใด ให้ติดต่อได้ที่กองคลัง สำนักพระราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2224- 3260 ,0-2223-0915 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” หมายเลขบัญชี 063-211535-6 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ แล้วให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ไปที่กองคลัง สำนักพระราชวัง หมายเลขโทรสาร 0-2222-2144 เพื่อรวบรวมให้วัดบวรนิเวศวิหารดำเนินการจัดส่งอนุโมทนาบัตรได้อย่างถูกต้อง ต่อไป
       
สำนักพระราชวัง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ มีพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชน ศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ที่มีศรัทธาได้ส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร... 19 ก.ค. 2558 22:25 20 ก.ค. 2558 11:01 ไทยรัฐ
advertisement