วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ชี้ คนกว่า 83% อยากให้นักการเมือง ไม่หลอกลวง ปชช.

โพลสวนดุสิต ชี้ คนกว่า 83% อยากให้นักการเมือง ไม่โกหกหลอกลวง-ขอซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อ ปชช. ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังเห็นว่า นักการเมืองยังมีความจำเป็นในสังคมไทย เพราะหลายคนมีความรู้ ความสามารถ

วันที่ 19 ก.ค. 58 สวนดุสิตโพล ราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดเผย ผลโพล "ประชาชนคิดอย่างไร ต่อนักการเมืองไทย" โดยนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในฐานะหัวหน้า คสช. และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา ทำให้นักการเมืองไทยต้องยุติบทบาท การทำงานด้านการเมืองลงชั่วคราว เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อ “นักการเมืองไทย” ในภาวะที่อยู่ในช่วงมี “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ดูแล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,261 คน ระหว่างวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนอยากให้ “นักการเมือง” ปฏิบัติต่อรัฐบาล คือ

อันดับ 1 เป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา 72.88% อันดับ 2 ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ปฏิบัติตามกฎหมาย 67.03% อันดับ 3 ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล แนะนำ ชี้แนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 62.57% อันดับ 4 มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง 57.34% อันดับ 5 อยู่อย่างสงบ ใช้ชีวิตตามปกติ 46.23%

2. สิ่งที่ประชาชนไม่อยากให้ “นักการเมือง” ปฏิบัติต่อรัฐบาล คือ

อันดับ 1 ใส่ร้าย โจมตี ปลุกปั่น สร้างกระแส 71.69% อันดับ 2 ทุจริต คอร์รัปชัน มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ 65.74% อันดับ 3 ออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้อง สร้างสถานการณ์ที่นำไปสู่ความวุ่นวาย 63.52% อันดับ 4 มีอคติ ทะเลาะเบาะแว้ง ขาดความสามัคคี 56.30% อันดับ 5 ต่อต้าน คัดค้าน ขัดขวางการทำงานของรัฐบาล 53.37%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากให้ “นักการเมือง” ทำเพื่อประชาชน คือ

อันดับ 1 ซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน 79.70% อันดับ 2 มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 78.83% อันดับ 3 ทำตามสัญญาเหมือนกับที่ตอนหาเสียงไว้ 71.37% อันดับ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุยกับประชาชน 69.79% อันดับ 5 เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน สะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่เคยดูแล 64.63%

4. สิ่งที่ประชาชนไม่อยากให้ “นักการเมือง” ทำต่อประชาชน คือ

อันดับ 1 โกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง 83.51% อันดับ 2 ทุจริต คอร์รัปชัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 80.57% อันดับ 3 ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ ใช้เป็นข้ออ้างในเรื่องต่างๆ 77.00% อันดับ 4 ยุยง ปลุกปั่น ทำให้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหว ชุมนุม 75.89% อันดับ 5 ใช้อำนาจบารมี เอาเปรียบ ข่มเหงประชาชน 69.55%

5. ในภาวะบ้านเมืองขณะนี้ที่มี “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ดูแล ประชาชนคิดว่านักการเมืองมีความจำเป็น ต่อสังคมไทยมากน้อยเพียงใด? 

อันดับ 1 ค่อนข้างจำเป็น 31.02% เพราะ นักการเมืองไทยหลายท่านที่เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางการเมืองมานาน รู้และเข้าใจปัญหาในพื้นที่ได้ดี เป็นปากเป็นเสียง เป็นที่พึ่งของประชาชน ช่วยรัฐบาลบริหารและพัฒนาบ้านเมือง ฯลฯ

อันดับ 2 จำเป็นอย่างมาก 27.90% เพราะ บ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยได้ ต้องมีนักการเมืองเข้ามาทำงาน มีการเลือกตั้ง โดยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้แทนเข้ามาทำงาน เป็นการถ่วงดุลอำนาจ ถึงอย่างไรการเมืองไทยก็ต้องมีนักการเมือง ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยจำเป็น 22.36% เพราะ จากที่มี คสช.และรัฐบาลทหารเข้ามาดูแล บ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งในรัฐบาล การควบคุมดูแลง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องให้นักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง รอจนกว่าจะเลือกตั้งใหม่ ฯลฯ 

อันดับ 4 ไม่จำเป็น 18.72% เพราะ บ้านเมืองต้องตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ สาเหตุมาจากการแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์ของนักการเมือง สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติอย่างมาก รู้สึกเบื่อหน่ายพฤติกรรมของนักการเมือง ฯลฯ

โพลสวนดุสิต ชี้ คนกว่า 83% อยากให้นักการเมือง ไม่โกหกหลอกลวง-ขอซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อ ปชช. ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังเห็นว่า นักการเมืองยังมีความจำเป็นในสังคมไทย เพราะหลายคนมีความรู้ ความสามารถ 19 ก.ค. 2558 09:06 19 ก.ค. 2558 09:32 ไทยรัฐ