วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"นิด้า" ยกระดับสู่สากล

"นิด้า" ยกระดับสู่สากล

  • Share:

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่าในปี 2559 นิด้าจะครบ 50 ปี ของการก่อตั้ง ซึ่งได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ มาวางแผนและกำหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กรต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ก้าวต่อไป นิด้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับสถาบันให้ก้าวสู่การเป็นสถาบันระดับโลกทุกด้าน และกำหนดเป้าหมายว่า จะต้องยกระดับ ให้ทุกคณะของนิด้า ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลภายใน 5 ปี จากที่มีคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองฯแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้