วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ทำหลักสูตร ผอ.เขต ถอดแบบโรงเรียนนายอำเภอ-เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม.แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค.58 กรุงเทพมหานครจัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ผอ.เขต เพื่อพิจารณากรอบในการพัฒนา ผอ.เขตให้มีความสามารถในการบริหารงานเขตให้เกิดประสิทธิผลในระดับสูงขึ้น ประกอบด้วย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานที่ปรึกษา ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. เป็นที่ปรึกษา และนายสัญญา ชีนิมิตร ปลัด กทม. เป็นประธานกรรมการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กทม. เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน กก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วม

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ปัจจุบัน ผอ.เขตมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นหลายด้าน ต้องดูแลปัญหาความมั่นคง ปัญหาความปลอดภัย และปัญหายาเสพติด ซึ่ง ผอ.เขตแต่ละท่านมีความพร้อมแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บุคคลที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.เขตให้มากที่สุด โดยต้องมีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการคิดการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเป็นวิทยากรให้กระทรวงมหาดไทยในการอบรมนักปกครองชั้นสูงและการอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อบรมด้วยกันซึ่งส่งผลดีต่อการทำงาน

ด้านประธานสภา กทม.เสนอแนะการจัดทำหลักสูตร ผอ.เขตว่า หลักสูตรผู้อำนวยการเขตควรเน้นการสร้างความร่วมมือในการทำงานของพื้นที่เขตใกล้เคียง เน้นการประสานงานระหว่างเขต และต้องแสวงหาความร่วมมือจากบุคคลสำคัญและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และการอบรมควรให้มีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเขต เช่น การไฟฟ้า การประปา กรมชลประทาน ฯลฯ มาบรรยายและให้ข้อเสนอแนะ

ส่วนปลัด กทม.กล่าวว่า จะนำแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งนายอำเภอมาเป็นแนวทางการจัดทำหลักสูตรผู้อำนวยการเขต โดยการอบรมรุ่นแรกอาจให้ผู้อำนวยการเขตในปัจจุบันเข้าอบรมก่อนเพื่อศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ ที่ควรปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนี้.

กรุงเทพมหานครจัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ผอ.เขต เพื่อพิจารณากรอบในการพัฒนา ผอ.เขตให้มีความสามารถในการบริหารงานเขตให้เกิดประสิทธิผลในระดับสูงขึ้น ประกอบด้วย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานที่ปรึกษา 18 ก.ค. 2558 02:23 18 ก.ค. 2558 02:24 ไทยรัฐ