วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
 สนช.คึก! วันเดียวลุยผ่านกฎหมายรวม 13 ฉบับ

สนช.คึก! วันเดียวลุยผ่านกฎหมายรวม 13 ฉบับ

  • Share:

สนช.คึก วันเดียวเห็นชอบหลักการผ่าน ก.ม. 13 ฉบับ ทั้ง ก.ม.แก้ปมคอนโดฯ ค้างค่าส่วนกลาง-ตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ-รับหลักการ ก.ม.ศาลอีก 8 ฉบับ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม สนช. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้ผ่านการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่มี นายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานคณะ กมธ.วิสามัญ ซึ่งมีสาระสำคัญในการเพิ่มมาตรการกำกับดูแลสินค้านำเข้า-ส่งออก ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพราะมีปริมาณการส่งสินค้าผ่านแดน และถ่ายลำในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเพื่อปกป้องผลประโยชน์แก่รัฐที่มีการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าโดยไม่ต้องเสียภาษี โดยที่ประชุมมีมติผ่านวาระ 3 เห็นควรให้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยเสียง 186 เสียง งดออกเสียง 4

ต่อมา ที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กรณีการขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุด และที่ดินจัดสรรตามที่ ครม. เป็นผู้เสนอ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงสาระสำคัญว่า เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลางของห้องชุดในอาคารชุด ก่อนถูกขายทอดตลาด บังคับให้มีเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการกับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เพื่อชำระหนี้ที่ค้างแก่เจ้าของอาคารชุดแล้ว จึงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้ซื้อได้ โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการปลอดหนี้อีก ซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการเห็นควรด้วย 182 เสียง งดออกเสียง 3 และให้มีการตั้งคณะ กมธ.วิสามัญ พิจารณาจำนวน 16 คน โดยทั้งสองฉบับไม่มีสมาชิก สนช. ลุกขึ้นอภิปรายแม้แต่คนเดียว

กระทั่งเวลา 12.00 น. ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธาน โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า ขณะนี้มีหลายคดีที่เป็นคดีชำนัญพิเศษ ทั้งคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ คดีภาษีอากร คดีแรงงาน คดีล้มละลาย และคดีเยาวชนและครอบครัว ที่จะต้องอาศัยความชำนาญของผู้พิพากษา และการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยต้องมีผู้พิพากษาสมทบ และคดีเหล่านี้ เมื่อฟ้องไปยังศาลชั้นต้นและไปจบลงที่ศาลฎีกา ทำให้คดีกระจุกค้างที่ศาลฎีกาจำนวนมาก จึงเห็นว่า ควรมีศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาคดีชำนัญพิเศษเหล่านี้ เป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และคู่กรณีจะได้ประโยชน์จากการพิจารณาของศาลที่รวดเร็วขึ้นและได้รับความเป็นธรรม โดยแบ่งให้มีการพิจารณาคดีเป็น 5 แผนก ตามประเภทคดีชำนัญพิเศษ โดยที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ ในวาระแรก ด้วยเสียงเห็นชอบ 188 งดออกเสียง 3 พร้อมกับตั้งคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณา จำนวน 23 คน ต่อไป

จากนั้น ที่ประชุม สนช.ยังมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวเนื่องอีก 8 ฉบับ โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา คือ ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....และ ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอผ่าน ก.ม.ออมเงิน-โอนเงินระหว่างกองทุน

ต่อมา นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2 เป็นประธานการประชุมได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ บางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ ไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ... ตามที่คณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่ง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณามี 6 มาตรา แต่มีการแก้ไข 4 มาตรา ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนอายุ 50 ปีขึ้นไป ในวันที่สมัครเป็นสมาชิก มีสิทธิเป็นสมาชิกต่อไปอีก 10 ปี เพื่อเป็นเงินออมผู้สูงอายุ โดยการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีสมาชิกขออภิปราย ซึ่งที่ประชุมมีมติผ่านวาระด้วยเสียงเห็นชอบ 178 เสียง งดออกเสียง 4 โดยปิดการประชุมลงในเวลา 13.40 น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้