วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.เร่งพัฒนาสุขภาพเด็กถิ่นทุรกันดาร

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ” ว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์นำเสนอ

ผลงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการจัดโครงการแก้ไขปัญหาและบริการส่งเสริมสุขภาพที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกล ลดความเหลื่อมล้ำ อาทิ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ที่ส่งผลให้ปัญหาคอพอกในนักเรียนลดลง 44 เท่าตัว จากร้อยละ 22 ในปี 2535 เหลือร้อยละ 0.5 ในปี 2554 นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมโภชนาการและบริการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ส่งผลให้อัตราตายทารกและทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ลดลงกว่าร้อยละ 50 เป็นต้น ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร.

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ” 17 ก.ค. 2558 00:25 17 ก.ค. 2558 00:25 ไทยรัฐ