วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กองทัพเรือ เปิดอบรม-ฝึกอาชีพให้แก่ทหารหลังปลดประจำการ

กองทัพเรือ เปิดอบรม-ฝึกอาชีพให้แก่ทหารหลังปลดประจำการ

  • Share:

กองทัพเรือเปิดฝึกอาชีพทหารหลังปลดประจำการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญและมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี หลังจากปลดประจำการแล้ว

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 58 พล.ร.ต.ชาลี สว่างใจ รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการ รุ่นที่ 4/58 โดยมี ผู้แทนจากฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ข้าราชการ ทหาร ตลอดจนผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทหาร กองประจำการ รุ่นที่ 4/58 เข้ารับการอบรมอาชีพ


นาวาเอก ชาตรี บวรธรรมจักร เลขากรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการกองทัพเรือ กล่าวรายงานว่า ตามอนุมัติกองทัพเรือให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ จำนวน 4 รุ่น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2558 มี ทหาร กองประจำการจากหน่วยต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 7 หลักสูตร รวม 109 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 72 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ จำนวน 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 37 นาย

นาวาเอก ชาตรี บวรธรรมจักร เลขากรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการกองทัพเรือ มาเป็นประธานเปิดการอบรม


พล.ร.ต.ชาลี สว่างใจ การฝึกอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ ทหาร กองประจำการหลังปลดประจำการไปแล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไป ควรได้รับการฝึกอาชีพเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพการดำรงชีวิต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้