วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างป่าสร้างรายได้ 7 หมู่บ้าน 7 อำเภอ

เช้าวันที่ 15 ก.ค. นายศุภศิษฏ์ หล้าก้อง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมโครงการจัดตั้งกลุ่มเก็บของป่ารักษาป่าอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีประชาชน และผู้นำชุมชน จากตำบลป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง และจากตำบลสบเมย อ.สบเมย เข้าร่วมเวที กว่า 100 คน ที่หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายดนัย ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัจจุบันการเก็บของป่าของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการเก็บแบบไม่มีการควบคุม ไม่มีรูปแบบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ทำให้ประสบปัญหาการบุกรุกทำลายป่า เผาป่า ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งกลุ่มเก็บของป่ารักษาป่าอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นไปที่ตัวบุคคล และกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงการดูแลรักษาป่า อนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร เก็บของป่าอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความสมดุล สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน

“สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ มีพื้นที่เป้าหมายสร้างป่าเพื่อสร้างรายได้แบบมีขั้นตอน ในการดูแลร่วมรักษ์ป่า และให้มีรายได้ เริ่มจาก 7 หมู่บ้าน จาก 7 อำเภอ ประกอบด้วย บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยเดื่อ ต.โป่งสา อ.ปาย บ้านบ่อไคร้ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า บ้านแม่กิ๊ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม บ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง และบ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย” พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าว.

เช้าวันที่ 15 ก.ค. นายศุภศิษฏ์ หล้าก้อง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมโครงการจัดตั้งกลุ่มเก็บของป่ารักษาป่าอย่างยั่งยืน... 16 ก.ค. 2558 07:47 16 ก.ค. 2558 07:50 ไทยรัฐ