วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยื่นหนังสือจี้กรรมการสิทธิฯ ยุติก้าวก่าย มส.

สนพ.ยันมหาเถรฯปฏิบัติตามพระไตรปิฎก อัดกสม.กลับไปศึกษาบวชภิกษุณี

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) นำโดย ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา นายก สนพ. เข้ายื่นหนังสือ ถึงนางอมรา พงศาพิชญ์ ประธาน กสม. เพื่อขอให้ กสม.ยุติก้าวก่าย แทรกแซง สิทธิและหน้าที่มหาเถรสมาคม (มส.) กรณี มส.ห้ามพระเณรบวชหญิงเป็นบรรพชิตในประเทศไทย โดยมีนายมานะ งามเนตร์ ผอ.กลุ่มประสานงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นผู้รับหนังสือแทน พร้อมทั้งแจ้งว่า จะนำเรื่องรายงานไปยังคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กสม.ต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.เสถียร กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองฯ กสม.มีมติว่า มส. เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในประเทศไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางและหลักสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ หลักมนุษยธรรมและเมตตาธรรม ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาและให้ มส.ทบทวนมติ และคำสั่งห้ามพระเณรบวชหญิงเป็นบรรพชิตในประเทศไทยนั้น สนพ.มีความเห็นแย้งดังนี้ ในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา สนพ.จึงเรียกร้องให้ กสม.ยึดมั่นในพุทธบัญญัติในพระไตรปิฎก เพราะหากพุทธบริษัทไม่ยึดถือพระธรรมวินัย ก็เท่ากับจงใจฝ่าฝืนและทำลายพระพุทธศาสนา ซึ่ง มส.ยึดมั่นในพุทธบัญญัติและพุทธปฏิบัติ สนพ.เห็นว่า กสม.ต่างหากที่กำลังประพฤติก้าวล่วงสิทธิและหน้าที่ของ มส.อย่างรุนแรง

ผศ.ดร.เสถียรกล่าวต่อไปว่า การที่ กสม.กล่าวหาว่า มส.ละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของผู้หญิงไทยนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยหลักสิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ และยังขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมทางการปกครองของคณะสงฆ์ไทยด้วย ส่วนที่ กสม.อ้างว่า มส.อาจจะกำลังละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) 2557 นั้น สนพ.เห็นว่า ยังไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับใดขัดหรือแย้งกับหลักคำสอนของศาสนาหลักของประเทศ อย่างไรก็ตาม กสม.ควรตระหนักด้วยว่า มส.ไม่ได้ไปก้าวก่ายห้ามหญิงไทยไปบวชภิกษุณีในต่างประเทศ และเมื่อบวชแล้ว มส.ก็ไม่ได้ห้ามที่จะให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น สนพ.จึงอยากเรียกร้องให้ กสม.ศึกษาความจริงเกี่ยวกับเรื่องการบวชภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยปิฎกโดยปราศจากอคติ และขอให้ยุติการก้าวก่ายแทรกแซงสิทธิและหน้าที่ของ มส.

เพื่อขอให้ กสม.ยุติก้าวก่าย แทรกแซง สิทธิและหน้าที่มหาเถรสมาคม (มส.) กรณี มส.ห้ามพระเณรบวชหญิงเป็นบรรพชิตในประเทศไทย โดยมีนายมานะ งามเนตร์ ผอ.กลุ่มประสานงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นผู้รับหนังสือแทน 16 ก.ค. 2558 01:05 16 ก.ค. 2558 01:07 ไทยรัฐ