วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

7 หมื่นล้านบาทงบ กทม.ปี 59 เงินเดือน 5 หมื่น ล. พัฒนาแค่หมื่นเศษ-ส.ก.ประชุมเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.58 ที่ศาลาว่าการ กทม. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. เป็นประธานการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 โดยมีการพิจารณาข้อบัญญัติ กทม. เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ อภิปรายว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 นั้น จะนำไปบริหารจัดการด้านต่างๆ คือ 1.มหานครแห่งความปลอดภัย จะจัดสรรงบประมาณสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง จัดหารถกู้ภัย ติดตั้งกล้องซีซีทีวี 2,469 ล้านบาท 2.มหานครแห่งความสุข จะจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของประชาชน เพิ่มโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขต่างๆ 4,265 ล้านบาท 3.มหานครสีเขียว เป็นโครงการ อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ 5,506 ล้านบาท 4.มหานครแห่งการเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษา 1,986 ล้านบาท 5.มหานครแห่งโอกาสของทุกคน เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ 786 ล้านบาท และ 6.มหานครแห่งอาเซียน เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ 53 ล้านบาท ทั้งนี้ นอกจากงบ ประมาณในการพัฒนาแล้ว กทม.จะต้องใช้งบในการบริหารงานบุคคล รวมแล้วในปีงบประมาณ 2559 จะต้องใช้งบทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท

นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภา กทม. อภิปรายว่า เงินงบประมาณ กทม.ในแต่ละปี หมดไปกับการบริหารงานด้านบุคลากร โดยในปี 2559 จัดงบด้านบุคลากรถึง 53,000 ล้านบาท และเป็นงบลงทุนแค่ 17,000 ล้านบาท ดังนั้น การจะมีงบประมาณมาใช้พัฒนาต่างๆ กทม.จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ สมาชิกสภา กทม.กล่าวว่า กทม.มีโครงการจัดทำแผนที่ภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอแผนที่ภาษี กทม.จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านอื่นๆในการเก็บภาษี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภา กทม.จะมีการพิจารณาและอภิปรายในการเสนอของบประมาณประจำปี 2559 ของฝ่ายบริหาร จนถึงวันที่ 16 ก.ค.58 ก่อนจะให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2559 จำนวน 70,000 ล้านบาท.

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 นั้น จะนำไปบริหารจัดการด้านต่างๆ คือ 1.มหานครแห่งความปลอดภัย จะจัดสรรงบประมาณสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง จัดหารถกู้ภัย ติดตั้งกล้องซีซีทีวี 2,469 ล้านบาท 2.มหานครแห่งความสุข 16 ก.ค. 2558 00:10 16 ก.ค. 2558 00:18 ไทยรัฐ