วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อบรมท้องถิ่นระดับสูง

อบรมท้องถิ่นระดับสูง

โดย ซี.12
16 ก.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) รุ่นที่ 21 ในปีนี้ มีข้าราชการท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆมาร่วมด้วยอย่างคึกคักเช่นเคย ทั้งปลัดเทศบาลและรองปลัด อบจ.และรอง ปลัด อบต. ตลอดจนผู้อำนวยการกองต่างๆในท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดหลักสูตรเหมือนเช่นรุ่นก่อน การศึกษาอบรมมีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เป็นระยะเวลาเดือนเศษ

มีนายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโครงการ

สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจและข้อคิดในช่วงต่างๆของการฝึกอบรม ก็มีหลากหลายเช่น นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รวมทั้ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส นายจาดุร อภิชาตบุตร นายศิวะ แสงมณี เป็นต้น

ในโอกาสนี้ได้มีการเลือกคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อดำเนินกิจการของรุ่นดังนี้

1.นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็น ประธานกรรมการ 2.นายเทียมจิตร ฉิ่งทองคำ รองปลัด อบจ.นครปฐม รองประธานกรรมการ 3.นายอภิเชต ผัดวงค์ ปลัด อบต.แม่สุก จ.พะเยา รองประธานกรรมการ 4.นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ ปลัด อบต.โพธิ์ตาก จ.นครพนม เลขานุการ

5. น.ส.สุคนธ์ ชูสกุล ผอ.กองคลัง เทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง เหรัญญิก 6. น.ส.จันทร์ประภา อิสสอาด ผอ.กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 7.นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 8.นายวีระนนท์ ทองมั่น ปลัด อบต.หนองปรือ จ.สมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 9.นายไชยา แปงนุจา ปลัด อบต.ปงเตา จ.ลำปางหัวหน้ากลุ่มกีฬา 10.นาง ชวนชื่น วุฒิสมบูรณ์ ผอ.ส่วนงานคลัง เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 11.นายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 12.นายเกษมสันต์ คงแสนคำ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จ.ชลบุรี กรรมการภาคตะวันออก 13.นายมาโนช ชูจาด ปลัดเทศบาลตำบลชนแดน จ.เพชรบูรณ์ กรรมการภาคเหนือ 14.นางจรรยา หอมคง ผอ.กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรรมการภาคกลาง 15. จ.ส.อ.เลิศฤทธิชัย ราชาดี ปลัด อบต.โนนค้อ จ.ศรีสะเกษ กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16. จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา ปลัด อบต. ทับปุด จ.พังงา กรรมการภาคใต้

ปีนี้มีพิเศษกว่าทุกรุ่นคือ เป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันฯที่ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการปรับหลักสูตรให้มีการศึกษาดูงานเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยได้จัดให้ไปศึกษาดูงานภายในประเทศเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดเชียงราย.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้