วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แล้งปีนี้ “เอาอยู่” หรือไม่?

ฝันร้ายเกี่ยวกับวิกฤติน้ำ กลับมาหลอกหลอนคนไทยอีกครั้ง ต่างจากวิกฤติมหาอุทกภัย 2554 ที่เป็นวิกฤติน้ำมากเกินไป แต่คราวนี้เป็นวิกฤติน้ำน้อยเกินไป ข่าวบางกระแสระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะฝนแล้งจัดที่สุดใน 100 ปี เริ่มต้นจากการขาดน้ำในการทำนาปีของชาวนาใน 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุกลามกลายเป็นขาดแคลนแม้แต่น้ำกินน้ำใช้ในเมือง

คน กทม.มิใช่น้อยหวาดผวา เมื่อเห็นการขาดน้ำอุปโภคบริโภคของชาวปทุมธานีในบางอำเภอ เนื่องจากไม่มีน้ำดิบเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา และยังมีประชาชนในภาคกลางอีกบางจังหวัด ที่ประสบปัญหาเดียวกัน ภัยแล้งปีนี้จึงสร้างความเดือดร้อนโดยถ้วนหน้า ทั้งชาวชนบทและคน ในเมือง เป็นภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำใหญ่สุดของประเทศไทย

ท่ามกลางวิกฤติน้ำประปา ที่กำลังจ่อคอหอยชาว กทม.และปริมณฑล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยงานเรื่องน้ำหลายหน่วย ชี้แจงว่าการบริหารน้ำในขณะนี้ ต้องไม่ให้น้ำดื่มน้ำกินขาดแคลน และยืนยันว่า กทม.ยังไม่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่ชัดเจน แต่อาจเสี่ยงในเรื่องปัญหาน้ำเค็มเป็นช่วงๆ ส่วนจังหวัดปริมณฑลเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำประปา

แต่ข้อมูลของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ที่มาจาก 10 หน่วยงาน แสดงว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติน้ำครั้งใหญ่ ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก คือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

และเขื่อนแควน้อย จะหมดลงภายในวันที่ 3 สิงหาคม ถ้าระบายน้ำในระดับที่เป็นอยู่ จึงเสนอให้ลดการระบายน้ำลงตั้งแต่วันนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่บริหารน้ำโดยตรง เชื่อว่าถึงแม้จะลดการระบายน้ำใน 4 เขื่อนหลัก จากวันละ 28 ล้าน ลบ.ม. เป็น 18 ล้าน ลบ.ม. จะยืดเวลาไปได้แค่ถึงวันที่ 17 สิงหาคม น้ำก็จะหมดเช่นกัน หากไม่มีฝน

ตกลงมาอย่างเพียงพอ ประเทศไทยจะประสบวิกฤติน้ำครั้งใหญ่ เป็นปัญหาเดิมๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก และหมุนเวียนระหว่างน้ำท่วมกับภัยแล้ง

หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ 2554 รัฐบาลในขณะนั้นจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมามากมายหลายคณะ เช่น คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศ (กยอ.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) เป็นต้น และสัญญาว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่มีปัญหาอีกเลย “จากวันนี้จนชั่วกัลปาวสาน”

ผลเป็นอย่างไร? ดูได้จากภัยแล้งรุนแรงเป็นประวัติการณ์ ของปี 2558 ขณะนี้ ส่วนรัฐบาล คสช.ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ แต่แปลกที่มอบให้รัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งเป็นนายทหารยศพลเอก เป็นประธานและดูเหมือนว่าทั้งรัฐบาลและคณะกรรมการน้ำ ไม่ได้ให้คำสัญญาที่หนักแน่นแก่ประชาชน ภัยแล้งครานี้จะ “เอาอยู่” หรือไม่?

15 ก.ค. 2558 09:33 15 ก.ค. 2558 09:33 ไทยรัฐ