วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขรก.มีหนาว เพิ่มโทษพวกขี้ฉ้อรับสินบน หนักสุดขั้นประหาร

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญป้องกันการทุจริต เพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน ใน 7 มาตรา โดยเฉพาะมาตรา 123/2 โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต...

มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 9 ก.ค.2558 ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 โดยมีสาระสำคัญในมาตรา 13 เพิ่มบทบัญญัติการลงโทษอีก 7 มาตราแก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำความผิด ประกอบด้วยมาตรา 123/2 มาตรา 123/3 มาตรา 123/4 มาตรา 123/5 มาตรา 123/6 มาตรา 123/7 และมาตรา 123/8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ โดยเฉพาะใน มาตรา 123/2 บัญญัติว่า ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต. 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญป้องกันการทุจริต เพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน ใน 7 มาตรา โดยเฉพาะมาตรา 123/2 โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต... 13 ก.ค. 2558 15:47 13 ก.ค. 2558 16:20 ไทยรัฐ