วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อุดมเดช' สั่งทุกหน่วย ทบ. ลงช่วยภัยแล้งให้ ปชช.ทุกมิติ

ผบ.ทบ. กำชับทุกหน่วยของ ทบ. มุ่งมั่นช่วยภัยแล้งในทุกมิติ ทั้งช่วยจัดหาน้ำเร่งด่วน ปรับปรุงแหล่งน้ำยั่งยืน ลดผลกระทบเรื่องรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง พร้อมสร้างการรับรู้ในการใช้น้ำอย่างเหมาะสม...

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 58 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า จากกรณีปัญหาภัยแล้ง พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. ได้สั่งการทุกหน่วยของกองทัพบกระดมสรรพกำลัง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนในทุกมิติด้วยความต่อเนื่อง สนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด โดยขณะนี้กองทัพบกได้ดำเนินการต่อปัญหาภัยแล้งใน 3 ลักษณะ

1. สนับสนุนการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยทหารในพื้นที่ นำน้ำสะอาดไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านเรือน และสถานที่สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนจากปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลน ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" โดยได้แจกจ่ายน้ำไปแล้ว 35 ล้านลิตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 44 จังหวัด นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เพื่อนำน้ำจากใต้ดินมาเสริมน้ำบนผิวดินให้เกษตรกรที่กำลังเพาะปลูกได้มีน้ำไว้ดูแลพืชผลเป็นการเฉพาะหน้า ซึ่งกรมการทหารช่าง และกองพลพัฒนาที่ 1 ได้เข้าขุดเจาะบ่อบาดาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระหว่าง 22 มิ.ย. – 8  ก.ค. 58 และประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้เรียบร้อยแล้ว

2. สนับสนุนการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลและ คสช. ได้มอบหมายให้ดำเนินการ โดยขณะนี้กำลังดำเนิน โครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 169 โครงการ ใน 38 จังหวัด ระยะเวลา เดือน พ.ค.– ก.ค. 58  มีหน่วยทหารช่างจาก กองทัพภาคที่ 1 - กองทัพภาคที่ 4 และกรมการทหารช่าง รับผิดชอบ ปัจจุบันมีความคืบหน้า 58 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้กองทัพบกยังได้สนับสนุนมูลนิธิปิดทองหลังพระ เข้าดำเนินโครงการขุดลอก และพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปลือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม) ปี 2558 โดยกรมการทหารช่าง และกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ประชาชนโดยรอบได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยการขุดลอกพื้นที่เพิ่มเติม 140 ไร่ ปริมาณดิน 850,285 ลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝน และสามารถบรรเทาภัยแล้งใน อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย พร้อมฟื้นฟูสภาพดินในการทำเกษตรให้ประชาชนใน 53 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง และยั่งยืนยิ่งขึ้น

 
3. สนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในเรื่องค่าครองชีพ โดยกองทัพบกได้ให้การสนับสนุน "โครงการ ธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน" นำสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายใน 19 จังหวัด ที่ประสบภัยแล้ง ระหว่าง 3-31 ก.ค. 58 ขณะนี้ กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ คสช. ยังมอบหมายให้กองทัพบก โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เข้าสำรวจความเดือดร้อนของชาวนาจากปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาล นำไปกำหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไป รวมทั้งในขณะนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ยังคงติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวม 6598 โครงการ ในพื้นที่ 58 จังหวัด ระหว่างเดือน มี.ค. – ก.ย. 58 ให้เป็นไปตามกรอบเวลา และให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวด้วยว่า ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้หน่วยทหารช่วยกันสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์น้ำ และการให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และปริมาณน้ำที่มีอยู่ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ส่วนพื้นที่ใดที่อาจมีปัญหาการแย่งชิงน้ำ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชน และชุมชนนั้น หน่วยทหารของกองทัพบกจะเร่งเข้าดำเนินการชี้แจง ประสานกับส่วนราชการและชุมชน เพื่อร่วมในการจัดสรรน้ำให้อย่างเหมาะสม ภายใต้แนวทางที่ว่า ประชาชนทุกคนในพื้นที่มีสิทธิ์ใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน.

ผบ.ทบ. กำชับทุกหน่วยของ ทบ. มุ่งมั่นช่วยภัยแล้งในทุกมิติ ทั้งช่วยจัดหาน้ำเร่งด่วน ปรับปรุงแหล่งน้ำยั่งยืน ลดผลกระทบเรื่องรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง พร้อมสร้างการรับรู้ในการใช้น้ำอย่างเหมาะสม... 13 ก.ค. 2558 14:08 13 ก.ค. 2558 19:19 ไทยรัฐ


advertisement