วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาวนาอีสานเฮ ปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มแล้ว ตั้งศูนย์ที่สกลฯ

ชาวนาอีสานเฮ ปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มแล้ว ตั้งศูนย์ที่สกลฯ

  • Share:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำเครื่องบินทำฝนหลวง เข้าปฏิบัติการทำฝนเทียมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 ก.ค. 58 ที่สนามบิน ทบ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดทหารบกสกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนคร พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก สกลนคร นายปนิธิ เสมอวงศ์ ผอ.กองปฏิบัติการฝนหลวง ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานปฏิบัติการสนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา

ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งทั้งจังหวัด สกลนคร มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดประมาณ 4 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนมากเกษตรกรทำอาชีพปลูกข้าว เป็นอาชีพหลัก และข้าวเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้จังหวัดสกลนคร มากที่สุด ส่วนมากปลูกข้าวนาปี ตามฤดูกาลมีเกษตรกรปลูกข้าว จำนวน 105,864 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่ได้สำรวจพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ พื้นที่จำนวน 820,000 ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติฝนทิ้งช่วง จำนวน 676,117 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.45 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายแล้ว จำนวน 79,560 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด ประกอบในขณะนี้อ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวม 41 อ่าง รวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้ง 18 อำเภอ เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำที่นำมาใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค จังหวัดบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพจากแผนการดำเนินงาน

นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าว จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนครได้มีมาตรการในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยเบื้องต้นแล้ว จังหวัดได้อนุเคราะห์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มาร่วมปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างและเพื่อการเกษตรในขณะนี้และได้ตั้งหน่วยปฏิบัติฝนหลวงในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ทำการเกษตรใน จ.กาฬสินธุ์ จ.นครพนม จ.อุดรธานี จ.บึงกาฬ และ จ.มุกดาหาร ช่วงแรกเป็นปฏิบัติการฝนหลวง ได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดทหารบกสกลนคร กองบิน 236 ศูนย์ ปภ. เขต 7 และ สนง.ปภ.จว.ส.น. ในการปฏิบัติการครั้งนี้ โดยได้เชิญเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่มีพื้นที่ตั้งข้างเคียง มาร่วมงานด้วย โดยเน้นจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ประชาชนอยู่ดีมีความสุข ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะอยู่ในพื้นที่จนกว่าแหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตรจะเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งอาจจะถึงเดือนกันยายน ศกนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้