วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยศ.วางเกณฑ์ใช้เกรดปล่อยกู้ปี 2559

หวังเด็กตั้งใจเรียน-เน้นจิตอาสา สถานศึกษาต้องผ่านการประเมิน

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและการคัดกรองสถานศึกษา โดยกำหนดให้ผู้กู้ยืมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา/ปริญญาตรี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 และมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 และมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เพื่อให้ผู้กู้ยืมตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น

ผู้จัดการ กยศ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังกำหนดให้สถานศึกษาต้องผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรีต้องได้รับการรับทราบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และต้องมีผลการประเมินภายในจากต้นสังกัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมได้เรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นสถานศึกษาต้องจัดให้มีโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมอีกด้วย ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและสถานศึกษาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เพื่อให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการศึกษาและการขอกู้ยืมในปีการศึกษาต่อๆไป ผู้สนใจ ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.studentloan.or.th  หรือสอบถามโทร. 0-2610-4888.

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและการคัดกรองสถานศึกษา 13 ก.ค. 2558 00:49 13 ก.ค. 2558 03:40 ไทยรัฐ