วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงแผนแม่บทพัฒนา สบศ.แก้ปมคน-คุณภาพ-สถานที่

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาของชาติ ในส่วนของ สบศ.ได้เสนอปรับแก้ พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ด้านบุคลากร 2.คุณภาพการศึกษา 3.สถานที่ตั้งสถาบัน เนื่องจาก สบศ.ประสบปัญหาเรื่องขาดอัตราครู อาจารย์ แม้จะมี พ.ร.บ.เป็นของตนเอง แต่ก็ไม่สามารถขออัตรากำลังครู อาจารย์เพิ่มได้ โดยปริญญาตรีมีอาจารย์เพียง 50 อัตรา แต่ต้องสอนนักศึกษามากถึง 3,500 คน คิดเป็นอาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 70 คน

ดร.สิริชัยชาญ กล่าวต่อไปว่า ส่วนปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา พบว่า สบศ.ต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เนื่องจาก สบศ. สาขาวิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ช่างศิลป์ ตั้งแต่ ม.ต้นถึงระดับอุดมศึกษา โดยระดับอุดมศึกษา สมศ.ใช้ระบบและเกณฑ์ประเมินเหมือนสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ขณะที่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ใช้เกณฑ์ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตนคิดว่าไม่สามารถใช้เกณฑ์ประเมินเหมือนกันได้ สบศ.จึงขอให้มีการปรับเกณฑ์การประเมินใหม่ เพื่อให้ประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างรอบด้าน ส่วนเรื่องสถานที่ตั้งของ สบศ.นั้นได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา สบศ.โดยจะขอเช่าพื้นที่วังคลองเตย บริเวณศาลายา 300 ไร่ ซึ่งได้เสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว.

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาของชาติ ในส่วนของ สบศ.ได้เสนอปรับแก้ พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 13 ก.ค. 2558 00:43 13 ก.ค. 2558 00:43 ไทยรัฐ