วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ ปชช.ส่วนใหญ่ เชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาล

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,339 คน โดยประชาชน 59.90% ยังเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาลเท่าเดิม เพราะคิดว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นเรื่องยาก ต้องอาศัยเวลา และมีหลายเรื่องที่รัฐบาล ดำเนินการแล้วดีขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่รุมเร้ารัฐบาล ณ วันนี้ ทั้งในแง่ของภัยแล้ง การประท้วงของนักศึกษา ข้าวของแพง เศรษฐกิจตกต่ำ และอีกหลายปัญหาที่รอให้รัฐบาลแก้ไข เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณีความเชื่อมั่น/ความมั่นใจต่อการทำงานของรัฐบาลที่จะฝ่าวิกฤติต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ่านวน 1,339 คน ระหว่างวันที่ 6-11 กรกฎาคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ กรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รุมเร้ารัฐบาล ณ วันนี้

อันดับ 1 เป็นเรื่องที่สะสมมานาน มีปัญหารุมเร้าทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 76.47%
อันดับ 2 หากไม่รีบแก้ไข อาจส่งผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศ 74.68%
อันดับ 3 รู้สึกเห็นใจ แต่รัฐบาลยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 71.40%
อันดับ 4 เป็นเรื่องปกติที่ทุกรัฐบาลจะต้องเจอ บ้านเมืองมีเรื่องที่ต้องให้แก้ปัญหาอีกมาก 69.45%
อันดับ 5 เป็นบทพิสูจน์ความสามารถและความเข้มแข็งของรัฐบาล 62.06%


2. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรดำเนินการอย่างไร? จึงจะสามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้

อันดับ 1 ต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและเร่งเดินหน้าแก้ไขโดยเร็ว 73.41%
อันดับ 2 ทำงานด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่เข้าข้างฝ่ายใด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 68.78%
อันดับ 3 ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา เสริมสร้างความสามัคคี 66.17%
อันดับ 4 กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 64.97%
อันดับ 5 มีนโยบายที่ชัดเจน มีทีมงานที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาให้ตรงจุด 56.39%


3. ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้ารัฐบาลขณะนี้ได้อย่างไร?

อันดับ 1 เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคม 82.00%
อันดับ 2 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ให้ความช่วยเหลือตามกำลังและความสามารถ 78.34%
อันดับ 3 ช่วยเป็นหูเป็นตา ดูแลสอดส่องสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล สิ่งผิดปกติในชุมชนหรือที่อยู่อาศัย 71.17%
อันดับ 4 ช่วยแนะน่า บอกต่อในสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกหลาน 67.51%
อันดับ 5 ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ต้องทำใจ ฝ่าวิกฤติต่อไปให้ได้ 66.54%

4. จากสถานการณ์ที่รุมเร้ารัฐบาลต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 เชื่อมั่นเท่าเดิม 59.90%
เพราะ เชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรี การบริหารบ้านเมืองเป็นเรื่องยาก ต้องอาศัยเวลา มีหลายเรื่องที่รัฐบาล
ดำเนินการแล้วดีขึ้น บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย การทำงานเป็นไปตามโรดแม็ปที่วางไว้ ฯลฯ
อันดับ 2 เชื่อมั่นมากขึ้น 24.02%
เพราะ ทั้งนายกฯ และรัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจ พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น รัฐบาลเข้มแข็ง
มีประสบการณ์มากขึ้น เป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลได้พิสูจน์ความสามารถและผลงานสู่ประชาชน ฯลฯ
อันดับ 3 เชื่อมั่นลดลง 16.08%
เพราะ สภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ประชาชนอยู่อย่างลำบาก ได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าแพง มีการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองมากขึ้น ต่างชาติยังไม่เชื่อมั่น ฯลฯ

5. ประชาชนอยากบอกนายกรัฐมนตรีกรณี “ปัญหารุมเร้ารัฐบาล” อย่างไรบ้าง?

อันดับ 1 ขอให้มีสติ ใจเย็น อดทน ไม่หลงไปตามกระแสสังคมหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 82.97%
อันดับ 2 ยึดมั่นในความถูกต้อง ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นประชาธิปไตย 81.25%
อันดับ 3 ต้องรับฟังและพูดคุย ชี้แจงให้ประชาชนรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ 77.60%
อันดับ 4 อยากให้แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นอย่างแรก 63.41%
อันดับ 5 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าจะรัฐบาลหรือคนไทยด้วยกัน ต้องเป็นกำลังใจให้แก่กัน 58.78%

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,339 คน โดยประชาชน 59.90% ยังเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาลเท่าเดิม เพราะ คิดว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นเรื่องยาก ต้องอาศัยเวลา และมีหลายเรื่องที่รัฐบาล ดำเนินการแล้วดีขึ้น 12 ก.ค. 2558 09:20 12 ก.ค. 2558 10:22 ไทยรัฐ