วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รณรงค์เด็ก กทม.ต้านมลพิษ

โครงการบางกอกคลีนแอร์-ประกวดเรียงความ, วาดภาพ, คำขวัญฯ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.58 ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดโครงการ “Bangkok Clean Air อากาศสดใส ไร้มลพิษ” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพฯ ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม ทำให้มีการเติบโตของเมืองและการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงปัญหาด้านมลพิษทางอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้สิ่งปฏิกูลต่างๆ การก่อสร้าง การปล่อยไอเสียของโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะต่างๆ

สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพอากาศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ได้แก่ กิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกด้านมลพิษทางอากาศกับเยาวชน โดยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในเขต กทม. ส่งผลงานประกวดภาพวาด แต่งคำขวัญ เขียนเรียงความ หัวข้อ “อากาศสดใส ด้วยมือเรา” กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบปลอดการเผา กิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และกระตุ้นจิตสำนึกด้านมลพิษทางอากาศกับเยาวชน ในโรงเรียนเขตพื้นที่ กทม. กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการเดินเท้าและการปั่นจักรยาน และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยการเดินเท้า และปั่นจักรยาน

นอกจากนี้จะมีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการคุณภาพทางอากาศ ให้แก่บุคลากรของ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดียให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการจะจัดขึ้นนั้น เพื่อต้องการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯต่อไป.

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดโครงการ “Bangkok Clean Air อากาศสดใส ไร้มลพิษ” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ 11 ก.ค. 2558 00:44 11 ก.ค. 2558 00:44 ไทยรัฐ