วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Get home/homework/housework

...✘...go to home, ...✘...get to home หรือ ...✘...return to home

วลีพวกนี้ที่สื่อว่า กลับบ้าน ต้องใช้โดยไม่ต้องมี to นะครับ

...✔...go home, ...✔...get home หรือ ...✔...return home

They went home yesterday. พวกเขากลับไปบ้านเมื่อวาน

...✘...arrive at home กลับมาถึงบ้าน ก็ไม่ต้องมี at เช่น...✔...Rhonda arrived home at 2 o’clock. รอนด้าถึงบ้านตีสอง

ไปพักที่บ้านของใคร อย่าใช้ ...✘...stay in somebody’s home แต่ใช้...✔...stay at somebody’s house เช่น We stayed at my brother’s house. เราพักที่บ้านของน้องชายของดิฉัน

‘ทำการบ้าน’ อย่าใช้กริยา write หรือ make ให้ใช้ do

...✘...write my homework...✘...make my homework

...✔...do my homework

...✔...John did not always do his homework. จอห์นไม่ค่อยทำการบ้าน ขอเรียนซ้ำอีกครั้งนะครับ ว่า homework เป็นนามนับไม่ได้ และไม่มีการเติม s

Homework คือ งานที่นักเรียนเอาไปทำที่บ้าน อย่ามีใครเผลอใช้ผิดเป็น housework นะครับ housework หมายถึง งานบ้าน ซึ่งเป็นนามนับไม่ได้และไม่มีรูปพหูพจน์เช่นกัน the belief that housework is women’s work ความเชื่อว่างานบ้านเป็นของผู้หญิง.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

10 ก.ค. 2558 09:25 10 ก.ค. 2558 09:43 ไทยรัฐ