วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนเลี้ยงช้าง...วางเป้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยว

ช้างเลี้ยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญกับมวลมนุษย์ตั้งแต่อดีตหลายปัจจัย ทั้งในด้านวัฒนธรรม ศาสนา และอื่นๆ รวมไปถึงการทหารใช้ในด้านการศึกและสงคราม...ฯลฯ

คนไทยมีความผูกพันกับการเลี้ยงช้างมายาวนาน ซึ่งก็มีการแปรผันและวิวัฒนาการไปตามยุค ช้างเลี้ยงในบ้านเราปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4,614 เชือก ส่วนใหญ่จะอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว...

พม่าหรือ สหภาพเมียนมามีประชากรช้างเลี้ยงมากที่สุดในโลก มีการสำรวจแบบคร่าวๆว่ามากกว่า 5,000 เชือก (ด้วยบางเจ้าของไม่มีการแจ้งจำนวนในการเลี้ยง) และมีแนวโน้มว่า อีก 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า ช้างเลี้ยงส่วนนี้ก็จะมาเข้าสู่ธุรกิจเฉกเช่นในบ้านเรา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมป่าไม้อาจถูกยกเลิก...

...ช้างเลี้ยงที่อยู่ในภาคของการใช้แรงงานก็ต้องเปลี่ยนแนวเพื่อความอยู่รอด ซึ่งอาจมีบางส่วนเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการจัดการปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการประกันคุณภาพชีวิตช้างเลี้ยงเหล่านี้...ให้อยู่ได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้เพราะว่า...ช้างเลี้ยงในแต่ละประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสถานะทางการอนุรักษ์ การใช้งาน ปัญหาและความสำคัญที่แตกต่างกันไป...

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความตระหนักต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจึงได้ร่วมมือกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และปางช้างแม่สา จัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านช้างเลี้ยงแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิช้างเอเชีย...

การประชุมครั้งนี้...ได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านชีววิทยา สุขภาพ การจัดการ การอนุรักษ์ ฯลฯ เกี่ยวกับช้างเลี้ยงเอเชีย โดยเฉพาะการจัดการปางช้าง ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศเวียดนาม ลาว พม่า อินโดนีเซียและไทย เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อสรุปไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการช้างประจำสวนสัตว์ในอนาคต...

พร้อมกันนี้ก็มีการตั้งกลุ่ม ASEAN captive elephant working group; ACE–WG (คณะทำงานช้างเลี้ยงในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ขึ้นมาเพื่อทำงานด้านจัดการปางช้าง ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช้าง สวัสดิภาพช้าง การศึกษาและการอนุรักษ์...เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของช้าง...!!

ครั้งต่อไป...กลุ่ม ACE–WG จะจัดประชุมขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ในการวางแผนและติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะทำงาน...เพื่อให้แผนงานบรรลุตามเป้า...!!


ดอกสะแบง

8 ก.ค. 2558 11:00 10 ก.ค. 2558 15:12 ไทยรัฐ