วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประชาพิจารณ์ปรับแผนยุทธศาสตร์วัคซีนชาติ

ประชาพิจารณ์ปรับแผนยุทธศาสตร์วัคซีนชาติ

  • Share:

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของไทย ในงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 7 ว่า รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันสุขภาพประชาชนด้วยวัคซีน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านการพัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยส่งเสริมและเร่งรัดดำเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ และกลไกการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง สำหรับเรื่องการผลิตวัคซีนจะเน้นไปที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทำงานเชื่อมโยงกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไทยมีศักยภาพพอที่จะผลิตวัคซีนใช้ในประเทศและจำหน่ายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียน

ด้าน ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวัคซีนฯ มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนทำหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีน เพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอต่อการคุ้มครองสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม สถาบันวัคซีนฯเตรียมเสนอปรับแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนแห่งชาติ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจะเปิดทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 ก.ค.นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้