วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.พัฒนาข้อมูลสถานการณ์เด็ก

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผอ.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เห็นความสำคัญต่อสถานการณ์เด็กเยาวชนในปัจจุบัน จึงมอบหมายให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างต้นแบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย” เพื่อเป็นแบบแผนและแสดงถึงแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาเด็กที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ด้าน รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์เด็กจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเกือบเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลรายงานผ่านระบบสารสนเทศ คาดว่าระบบจะแล้วเสร็จเดือน ม.ค.2559.

จึงมอบหมายให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างต้นแบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย” เพื่อเป็นแบบแผนและแสดงถึงแนวโน้ม 8 ก.ค. 2558 00:41 8 ก.ค. 2558 00:42 ไทยรัฐ