วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทุนหลวงพระสงฆ์ปี 58 กว่า 9.7 ล้านบาท

ทุนหลวงพระสงฆ์ปี 58 กว่า 9.7 ล้านบาท

  • Share:

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2558 จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการและเลขานุการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ กล่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2558 จำนวน 446 ทุน เป็นเงิน 9,744,000 บาท โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้ 1.ทุนเล่าเรียนหลวงฯภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง 153 ทุน เป็นงิน 2,069,000 บาท

นายอินทร์จันทร์กล่าวต่อไปว่า 2.ทุนเล่าเรียนหลวงฯภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) จำนวน 258 ทุน เป็นเงิน 2,745,000 บาท 3.ทุนเล่าเรียนหลวงฯภายใต้การกำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 270,000 บาท 4.ทุนเล่าเรียนหลวงฯภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 17 ทุน เป็นเงิน 4,000,000 บาท และ 5.ทุนเล่าเรียนหลวงฯภายใต้การกำกับดูแลของกองธรรมสนามหลวง 9 ทุน เป็นเงิน 660,000 บาท ทั้งนี้พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2547 ในการส่งเสริมการเล่าเรียนพระธรรมวินัย และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามพระราชประสงค์ ซึ่งขณะนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯได้ถวายทุนแด่พระสงฆ์ไปแล้วกว่า 6,000 ทุนในการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้