วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดทองฯ....นำ “น่านโมเดล” สู่อุดรฯ

แล้ง...รู้สึกว่าจะเป็นมหันตภัยทางธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบในบ้านเรา รุนแรงที่สุดในยามนี้...

น้ำเพื่อการเกษตร...เป็นหนึ่งในปัจจัยร่วมที่ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริฯ ถือเป็น ประเด็นสำคัญในการพัฒนา....

ด้วยความ เข้าใจและเข้าถึง...

น่านโมเดล....หรือ “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทจังหวัดน่าน” อันมีแนวดำเนินการสร้างระบบกักเก็บน้ำ ซ่อมแซมเสริมฝาย ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ และวางระบบการชลประทานแบบท่อ

ซึ่ง....ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาฯปิดทองฯ ได้นำ ศาสตร์พระราชา แม่แบบในความสำเร็จถ่ายทอดการพัฒนาสู่ภูมิภาคอื่นๆ อย่างเช่น ชุมชนชาวกระหร่าง บ้านโป่งลึก–บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบัน ไม่ต้องหวาดกับน้ำป่าไหลหลากหรือฝนทิ้งช่วง...หลังนำไปพัฒนาแล้ว

อุดรธานี....เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งขานรับการพัฒนาตามแนวของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ โดยวางแผนดำเนินการ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ จัดทำแผน นำแผนสู่การปฏิบัติ และติดตามผลดำเนินงาน...

คุณนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ วางแนวปฏิบัติให้แต่ละอำเภอทำการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำและทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงาน...

โดย....ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนว่าพวกเขาต้องการอะไร แล้วให้ส่วนของราชการทำหน้าที่สนับสนุนอุปกรณ์และความรู้เพื่อเสริมสร้างความต้องการนั้นให้บรรลุผล ภายใต้เงื่อนไขให้ชาวบ้านเป็นผู้เสียสละในด้านแรงงาน ร่วมในการพัฒนา...มีการเสนอโครงการจาก 20 อำเภอมา 226 โครงการ

จากการพิจารณา....คณะกรรมการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มีมติให้นำเข้าสู่การบูรณาการ 64 โครงการ...ส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับ การกักเก็บและบริหารจัดการน้ำ

และ....การดำเนินงานได้แต่งตั้งคณะทำงานและตรวจติดตามผลงานออกเป็น 4 ชุด โดยให้ รองผู้ว่าฯ 3 คนรับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะ ท่านละชุด ชุดแรกมีอำเภอเมือง ประจักษ์ศิลปาคม กุมภวาปี หนองแสงและโนนสะอาด ชุดที่ 2 มีอำเภอกู่แก้ว หนองหาน ทุ่งฝน เพ็ญและสร้างคอม ชุดที่ 3 มี อำเภอพิบูลย์รักษ์ หนองวัวซอ บ้านผือ น้ำโสม และนายูง โดย ปลัดจังหวัดรับไปเป็นหัวหน้าชุดที่ 4 มีอำเภอวังสามหมอ ไชยวาน กุดจับและศรีธาตุ...

.....กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมา ไม่รู้ว่าแล้วเสร็จทันวิกฤติ...หรือไม่!!!

ดอกสะแบง

7 ก.ค. 2558 10:00 7 ก.ค. 2558 10:00 ไทยรัฐ