ข่าว

วิดีโอ

2.37 แสนคน รับผลกระทบภัยแล้ง ผู้สูงอายุมากสุด พม.เร่งช่วยเหลือ

พม. เผย มีประชาชนรับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน 237,607 คน มีผู้สูงอายุมากสุด ถึง 90,366 คน พร้อม ได้เสนอแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงกรณีปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ในขณะนี้ พบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 237,607 คน ซึ่งจากจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็น ผู้สูงอายุ 90,366 คน คนพิการ 24,074 คน เด็กและเยาวชน 62,435 คน และผู้ด้อยโอกาส 5,819 คน ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัด พม.ได้ติดตามเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้เสนอแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามภารกิจ พม. อาทิ กรณีที่เป็นผู้สูงอายุ ได้ให้บริการกู้ยืมเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และช่วยเหลือตามประกาศกระทรวง สำหรับผู้พิการมีการฝึกอาชีพ สำหรับคนพิการ ครอบครัวและผู้ดูแล และให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ

นอกจากนี้ รมว.พม.ยังกล่าวว่า ในส่วนผู้ด้อยโอกาสนั้น จะช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และจัดอบรมผู้นำครัวเรือนด้านการพัฒนาอาชีพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพบนพื้นที่สูง จัดการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่สตรี และจัดสวัสดิการเติมเต็มแก่ครัวเรือนที่ประสบภัยแล้ง

ส่วนทางด้านประชาชนทั่วไป จะช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

พม. เผย มีประชาชนรับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน 237,607 คน มีผู้สูงอายุมากสุด ถึง 90,366 คน พร้อม ได้เสนอแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 6 ก.ค. 2558 16:02 6 ก.ค. 2558 20:34 ไทยรัฐ