วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมต.สำนักนายกฯ ลงพื้นที่ดูการพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่ จ.น่าน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้า ยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงิน ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน...

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 58 ณ วัดน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายฐากูร ดิษฐอำนาจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายนที ขลิบทอง ผอ.สนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เดินทางมาติดตามความก้าวหน้า โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้มแข็ง ในพื้นที่ จ.น่าน กองทุนหมู่บ้าน ที่ยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน ต้นแบบ โดยมีธนาคารออมสินเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลความพร้อมเปิดให้บริการประชาชน 

โดยการยกระดับกองทุนหมู่บ้าน ขึ้นเป็นสถาบันการเงินฯ เพื่อให้บริการสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน ในรูปแบบของสถาบันการเงิน และพัฒนาต่อยอดให้ประชาชน ในพื้นที่ มีนิสัยรักการออม ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรอบรู้การส่งเสริมให้ประชาชน ในพื้นที่ มีการออมทรัพย์ เรียนรู้หลักบริหารจัดการ การบริการลูกค้า และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในด้านการเงิน ในการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ช่วยให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชิพ อำนวยความสะดวกให้คนในชุมชน ไม่ต้องเดินทางไปฝากถอนเงินที่ธนาคารในเมือง หรือ อำเภอใหญ่ โดยธนาคารออมสินได้ สนับสนุนระบบ สินเชื่อ ระบบโอดีไว้ในด้านรองรับด้านการเงิน เป็นต้น

จากนั้น คณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินของชุมชนบ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน อีกหนึ่งชุมชนที่ยกระดับกองทุนหมู่บ้าน มาดำเนินการ เป็นสถาบันการเงินจนประสบผลสำเร็จ ในปัจจุบันชุมชนหมู่บ้านน้ำท่าล้อ เป็นหมู่บ้านต้นแบบของโครงการหลาย เช่น ชุมชนแห่งการออม กองทุนบูรณาการ ชุมชนสวัสดิการ ร้านค้าขยะชุมชน ธนาคารขยะชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปจากผ้า มีการจัดตั้งเป็นสถาบันกองทุนกลางของหมู่บ้านขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านรวมถึงแจกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ให้กับชาวบ้านที่เป็นสมาชิก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน อาทิ การแจกจ่ายทุนการศึกษา การจัดงานวันกตัญญูแก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนการจัดงานกีฬาต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น.

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้า ยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงิน ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน... 4 ก.ค. 2558 04:05 4 ก.ค. 2558 04:50 ไทยรัฐ